Koeficijent prolaza toplote spoljašnje granične površine zgrade u teoriji i praksi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mile S. Šiljak

Apstrakt

Spoljašnja granična površina zgrade može biti raznolikog oblika, sadržaja i strukture, ali je obavezan i nealternativan sadržaj svake zgrade kao građevinskog objekta. Za očekivati je da su poštovane i termotehničke norme, među kojima je i odgovarajući koeficijent prolaza toplote. Koeficijent prolaza toplote spoljašnje granične površine zgrade je parametar od posebne važnosti u oblasti primenjene termotehnike u zgradarstvu a sa termotehničkog aspekta. On je između ostalog bitan i zbog odlučnih činjenica da se u grejnom periodu, oko 70% razmenjenog kvantuma toplote upravo odvija u transfernom procesu kroz spoljašnje granične površine zgrade, i da unutrašnja temperatura spoljašnjih graničnih površina zgrade direktno učestvuje u osećaju toplotnog komfora u tretiranom prostoru.
Metodom analize dostupne pisane i elektronske stručne bibliografske građe i komparativnim poređenjem podataka u domenu koeficijenta prolaza toplote, dobijeni rezultati ukazuju da u podacima postoje kvantitativne i kvalitativne ralzličitosti, sličnosti i identičnosti.
Metodom slučajnog izbora, izvršena su merenja adekvatnim mernim priborom, koeficijenta prolaza toplote spoljašnjih graničnih površina izgrađenih zgrada.
Dobijeni rezultati ukazuju na postojanje razlika u teoriji i praksi a u domenu koeficijenta prolaza toplote, što obavezuje na inoviranje propisa i metodologije u izradi termotehničkog energetskog sertifikata zgrade i sagledavanju energetske efikasnosti u zgradarstvu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠILJAK, Mile S.. Koeficijent prolaza toplote spoljašnje granične površine zgrade u teoriji i praksi. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 4, p. 341-346, nov. 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6154>. Datum pristupa: 18 jan. 2021
Sekcija
Tematski članci

Reference

Hens, H., Building Physics-Heat, Air and Moisture Transfer, Erhnst & Sohn, 2007.
ISO 13790:2008, Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling.
ISO 6946 – Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation method.
Kothandaraman, C.P. Fundamentals of heat and mass transfer. New Delhi: New Age International (P) Ltd. 2006.
Milovanović, B., Toplinska ovojnica zgrade – problemi i rješenja u praksi, Kvaliteta gradnje stambenih i javnih zgrada u RH od 1991. – 2011. godine, Hrvatsko društvo sudskih vještaka, Zagreb, Hrvatska, 2012.
Muravljov, M., Građevinski materijali, Građevinska knjiga, Beograd, Srbija, 2007.
Popović, Ž., Zgradarstvo, AGM, Beograd, Srbija, 2007.
*** Pravilnik o klasifikaciji objekata, Sl. glasnik RS, br. 22/2015.
*** Pravilnik o energetskoj efkasnosti zgrada, Sl. glasnik RS, br. 61/2011, osnovni tekst na snazi od 27/08/2011, u primeni od 30/09/2012.
*** Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, Sl. glasnik RS, br. 69/2012.
*** Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata i izdavanja upotrebne dozvole, Sl. glasnik RS, br. 93/11.
Šiljak, M., Strukovna nadležnost u oblasti energetske efikasnosti zgrada, Beograd, KGH, godište 41 (2012), br. 4, str. 63-68.
Šiljak, M., Personal Competence, Energy Efficiency in Thermal Engineering and Sustainable Planet Earth, Clima 2013, 11th REHVA World Congress and 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Building, Prague, Czechoslovakia, 2013. CD-edition.
Šiljak, M., Nacinalni propisi iz oblasti energetske efikasnosti građevinskog objekta i njihova upotrebljivost u praksi. Beograd, KGH, godište 43 (2014), br. 2, str. 101 -105, i godište 43 (2014), br. 3, str. 95-100.
Šiljak, M., Building-Efficiency-Confusion-Misconception-Reality, Clima 2016, 12th REHVA World Congress, Aalborg, Denmark, 2016, CD-edition, volume 6.
Šiljak, M., Funkcija cilja i strukturna i sadržajna uređenost sofisticiranih termotehničkih sistema koji se integrišu u građevinski objekat i aspekt energetske efikasnosti, Inženjerska komora Srbije, Regionalni centar Kragujevac, Predavanje u Požarevcu, dana 15. aprila 2016.
Vilems, V.M., Šild. K. Dinter. S. Građevinska fizika, priručnik, Deo I, Toplotna zaštita, Zaštita od vlage, Komfor, Provetravanje, Građevinska knjiga, Beograd, Srbija, 2006.
*** Zakon o planiranju i izgradnji, Službeni glasnik RS, br. 72 od 3. septembra 2009, 81 od 2. oktobra 2009 – ispravka, 64 od 10. septembra 2010 – US, 24 od 4. aprila 2011, 121 od 24. decembra 2012, 42 od 14. maja 2013 -US, 50 od 7. juna 2013 – US, 98 od 8. novembra 2013 – US, 132 od 9. decembra 2014, 145 od 29. decembra 2014, 83 od 29. oktobra 2018, 31/2019-9.
*** Zakon o energetici, Sl. glasnik RS, br. 57/2011, 80/2011 – ispr., 93/2012 i 124/2012.
*** Zakon o efikasnom korišćenju energije, Sl. glasnik RS, br. 25/2013.