Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
Katalogizacija:
CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 49 Br. 3 (2020): KGH

Objavljeno: 2020-09-25

90 dana KGH

Redakcija časopisa

227-233

Ashrae & KGH info

Redakcija časopisa

241-247

REHVA-ine smernice za COVID-19

Redakcija časopisa

249-259

Preporučujemo vašoj pažnji

Redakcija časopisa

287-296

O podnom grejanju i hlađenju

Branislav Banjac, Aleksandar Korovljev, Zoran Zdravković

297-301

Pogledaj sve brojeve