Unapređenje procesa strateškog planiranja u energetskom sektoru i redefinisanje uloge JKP “Beogradske elektrane” u tom procesu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Slobodan Ogrizović

Apstrakt

U decembru 2004. godine doneta je Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, da bi ubrzo bio donet i Program ostvarivanja te strategije za period od 2007. do 2012. godine. Tokom 2007. i 2008. godine grad Beograd je doneo prvo Strategiju razvoja grada Beograda, a zatim i Strategiju razvoja energetike Beograda – za period do 2030. godine. U toku su pripremne aktivnosti za izradu nove strategije energetike Republike Srbije, za period do 2020. godine, kao i novi Zakon o energetici. JKP „Beogradske elektrane“ su svoju strategiju, koja je usvojena u Skupštini grada Beograda, uradile tokom 2004. godine. Tokom 2006. godine urađena je izvesna korekcija strategije, da bi zatim tokom narednih godina bilo urađeno nekoliko dokumenata strateškog karaktera, vezanih za konsolidaciju poslovanja i finansija Preduzeća. U radu je, dakle, prikazan pregled i dat komentar strateškog procesa i strateškog energetskog planiranja u Republici, Beogradu i „Beogradskim elektranama“. Dat je osvrt na potencijalno najvažnije projekte vezane za daljinsko grejanje u Beogradu, kao i značaj njihove pravovremene implementacije u nova strateška dokumenta i neophodnosti aktivnog učešća svih ključnih činilaca u izradi strateških planova. U radu su dati predlozi za unapređenje i ubrzavanje strateških procesa u energetici i njihovu otvorenost i dostupnost najširem krugu stručne javnosti još u fazi izrade. Rad se bavi i nekim tehničkim karakteristikama strateških planova – od njihovog obima, preciznosti, davanja jasnih strateških ciljeva i rokova za njihovo postizanje, kao i dužini perioda u kojem je neophodna izrada revizije planova i ključnih parametara i događaja koji zahtevaju momentalnu reviziju strateških planova. and “Beogradske elektrane”.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OGRIZOVIĆ, Slobodan. Unapređenje procesa strateškog planiranja u energetskom sektoru i redefinisanje uloge JKP “Beogradske elektrane” u tom procesu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 168-177, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5832>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Daljinsko grejanje, daljinski sistemi, nove mere racionalizacije