Prirodni gas – alternativa uglju za grejanje Kragujevca

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin A. Ivošev Srđan Vesović

Apstrakt

Ovaj rad, u osnovi, čine tri grupe podataka: prvu grupu čine opšti podaci iz toplana Srbije, drugu čine podaci zasnovani na parametrima produkata sagorevanja, izmerenim u „Energetici”, u Kragujevcu, u grejnoj sezoni 2007/2008. god. na dva naša najveća industrijska parna kotla: jednom na ugalj, a drugom na prirodni gas; treća grupa podataka prikazuje ukupne godišnje količine opasnih i štetnih produkata sagorevanja iz toplana u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Ovakav izbor gradova je načinjen zato što je reč o četiri naša najveća grada, kao i zbog činjenice da između njih, sa ekološkog aspekta sagorevanja energenata, ima velikih razlika: Beograd se greje na sve tri vrste energenata: oko 290.000.000 nm3 prirodnog gasa, 57.000 tona mazuta i oko 7.000 tona uglja godišnje; Novi Sad na oko 100.000.000 nm3 prirodnog gasa godišnje, Niš na oko 2.500.000 nm3 prirodnog gasa i oko 8.000 tona mazuta i Kragujevac na oko 80.000 tona uglja, 700 tona mazuta i oko 14.000.000 nm3 prirodnog gasa godišnje. Upoređenjem sve ove tri grupe podataka, može se zaključiti da je za Kragujevac, u budućnosti, sa ekološkog aspekta sagorevanja energenata, jedina alternativa zamena uglja prirodnim gasom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVOŠEV, Marin A.; VESOVIĆ, Srđan. Prirodni gas – alternativa uglju za grejanje Kragujevca. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 193-201, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5837>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Daljinsko grejanje, daljinski sistemi, nove mere racionalizacije

Reference

[1] *** Poslovno udruženje toplana Srbije, Pokazatelji daljinskog grejanja u toplanama članicama poslovnog udruženja „Toplane Srbije“, 2007.
[2] www.epa.gow
[3] *** Interna dokumentacija „Zastave Energetike“, Kragujevac.
[4] *** Stručni nalazi Instituta za kvalitet radne i životne sredine „1. maj“, Niš, 1997, i Instituta za javno zdravlje, Kragujevac, 2008.
[5] Ivošev, M., Ekološki aspekti sagorevanja energenata na primeru Zastava Energetike, magistarska teza, Maš. fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2002.
[6] Ivošev, M., Ugalj... ali po koju cenu?, Savetovanje toplana Jugoslavije, Beograd, 1997.
[7] Ivošev, M., Upravljanje energetskim sistemima na čvrsta goriva promenljivog kvaliteta uz ekološka ograničenja, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.
[8] Meadows, Do., De Meadows, J. Randers, W. Behrens, Granice rasta, „Stvarnost“, Zagreb,1972.
[9] Ivošev, M., Kako se greje Kragujevac?, časopis „Energija“, br. 1–2, Beograd, 1997.
[10] Ivošev, M., Rad velikih industrijskih sistema u uslovima restrikcija, časopis „Energija“, br. 1, Beograd, 1998.
[11] *** Kyoto Protocol, Kyoto, 1997.
[12] *** Serija standarda JUS ISO 14000
[13] Ivošev, M., Studija sistema daljinskog vrelovodnog grejanja „Zastave“ i grada Kragujevca – tehnološki projekat „Strategija razvoja do 2015. godine“, “Zastava Energetika”, Kragujevac, 2000.