Tehno‑ekonomska analiza opravdanosti izgradnje gasno‑parnog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u to–te „Novi Beograd“

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Radulović

Apstrakt

Ekonomska valorizacija kogeneracije toplotne i električne energije je složena za određivanje i u velikom broju zemalja nije u potpunosti rešena. Danas je u primeni najčešće najprostija ekonomska valorizacija prema kojoj je ekonomičnost kogeneracije određena prvenstveno uslovima za plasman električne energije u elektroenergetski sistem. U radu je prikazana valorizacija kogeneracije zasnovana na poređenju sa referentnim postrojenjima koja proizvode samo električnu energiju (elektrane) i samo toplotnu energiju (toplane). Pokazano je da su troškovi proizvodnje toplotne i električne energije iz kogeneracije niži od troškova pojedinačne proizvodnje toplotne i električne energije u toplani i elektrani. Analiza je urađena za buduće novo gasno‑parno postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije koje bi trebalo da se gradi u okviru postojeće TO–TE „Novi Beograd“.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RADULOVIĆ, Vladimir. Tehno‑ekonomska analiza opravdanosti izgradnje gasno‑parnog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u to–te „Novi Beograd“. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 422-444, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5868>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Provođenje toplote, kogeneracija, trigeneracija

Reference

[1] Radulović, V., Određivanje baznog toplotnog opterećenja – snage i izbor gasno‑parnog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u gradovima Srbije, naučno‑stručni skup GAS 2009, Vrnjačka Banja, 2009.
[2] Mesarović, M., M. Ćalović, Prepreke razvoju kogeneracije u Srbiji i njihove posledice, Energija, 2009.
[3] *** Energy Saving Group, Tehno‑ekonomska analiza sa predlogom optimalnog idejnog rešenja TE–TO „Novi Beograd“, Beograd, avgust 2008.
[4] *** Parsons E&C, Ross South East, Studija izvodljivosti za „Beogradske elektrane“ – projekat kogeneracije, izveštaj faze I, Beograd, decembar 2007.
[5] *** European Union, Direktiva 2004/8/EC o kogeneraciji, februar 2004.