Energetske potrebe pasivne kuće sa Trombeovim zidom u klimatskom području Beograda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tamara Bajc Maja Todorović

Apstrakt

U radu je analizirana isplativost pasivne gradnje, sa Trombeovim zidom, u klimatskom području Beograda. Posmatrana su tri objekta iste veličine i geometrije, od kojih jedan pripada standardnom tipu gradnje, drugi je pasivna kuća bez Trombeovog zida i treći objekat predstavlja pasivnu kuću sa Trombeovim zidom. Računate su potrebe za energijom za grejanje i klimatizaciju navedenih objekata i izvršeno je njihovo poređenje. Za postizanje optimalnih temperatura u objektu, u zimskom i prelaznom periodu, primenjena je odgovarajuća regulacija strujanja vazduha iz prostora Trombeovog zida i prostorija u objektu. Na kraju je sprovedena tehno‑ekonomska analiza ukupnih troškova, koja uključuje investicione troškove izgradnje objekata, instalacija u njima i eksplatacione troškove, za sva tri objekta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BAJC, Tamara; TODOROVIĆ, Maja. Energetske potrebe pasivne kuće sa Trombeovim zidom u klimatskom području Beograda. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 487-496, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5874>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Energetski efikasne zgrade i oprema za takve objekte

Reference

[1] Todorović, B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
[2] Todorović, B., Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 2005.
[3] Reknagel, H., E. Šprenger, E. Šramek, Čeperković, Grejanje i klimatizacija, Interklima, Vrnjačka Banja, 2004.
[4] Kozić, Đ., B. Vasiljević, V. Bekavac, Priručnik za termodinamiku, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd 2005.
[5] Todorović, M., Dinamičko modeliranje termičkog ponašanja model-prostorije sa aspekta uticaja nameštaja, magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 2002.
[6] Todorović, M., Optimizacija potrošnje energije klimatizacionog postrojenja primenom noćne ventilacije, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,2007.
[7] Bajc, T., Energetske potrebe pasivne kuće sa Trombeovim zidom za klimatsko područje Beograda, diplomski rad, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
[8] http://www. passivhaustagung.de
[9] http://earth-www.larc.nasa.gov
[10] http://ourworld.compuserve.com/homepages/dacPc/solacalc.htm
[11] http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Trombe-wall
[12] http://www.scanhome.ie
[13] http://www.topic-doors.com
[14] http://www.daviddarling.info/encyclopedia/T/AE_trombe_wall
[15] http://www.gaisma.com
[16] Psarompas, A., Solarwall energy performance assessment, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems Research Unit, University of Strathclyde, Glasgow, 2001.
[17] Feist, W., S. Peper, O. Kah, M. Oesen, Climate Neutral Passive House Estate in Hannover-Kronsberg: Construction and Measurement Results, Passivhaus Institut, Hannover, 2001.