Merenje frekvencije trofaznog generatora primenom pic mikrokontrolera

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Viša Tasić Radoš Jeremijić Marijana Pavlov Kagadejev Vladimir Despotović Ivana Stojković

Apstrakt


U radu je prikazan uređaj za merenje frekvencije trofaznog AC generatora iz opsega 1-100 Hz. Uređaj kao ulazni signal koristi medjufazni AC napon, a na svom izlazu daje DC signal iz opsega 0-5V koji je proporcionalan frekvenciji 1-100 Hz. Merač frekvencije se sastoji iz modula za napajanje, modula za galvansku izolaciju i modula za merenje frekvencije. U modulu za galvansku izolaciju ulazni AC signal se pretvara u impulsni signal koji je galvanski izolovan od ulaznog signala. Tako formiran impulsni signal se dalje obrađuje u modulu za merenje frekvencije. Frekvencija ulaznog signala se određuje merenjem trajanja njegove periode, brojanjem impulsa poznate frekvencije. Mikrokontroler PIC 16F877A je iskorišćen da izvrši preračunavanje izmerenog broja impusa u broj koji je proporcionalan frekvenciji ulaznog signala. Sračunata vredost se iz mikrokontrolera šalje kao binarni 10-bitni broj na D/A konvertor R-2R tipa. Nakon konverzije u analogni signal i kondicioniranja, na izlazu uređaja dobija se DC napon iz opsega 0-5 V proporcionalan ulaznoj frekvenciji. Uređaj opisan u radu može da se koristi za merenje frekvencije trofaznog vetrogeneratora.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TASIĆ, Viša et al. Merenje frekvencije trofaznog generatora primenom pic mikrokontrolera. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 101-106, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5933>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] Radičević, B., Mikičić, D., Savremena rešenja za dobijanje električne energije u vetroelektranama male i velike snage, Poljoprivredna tehnika, XXXI (2006), 3, pp. 103–111.
[2] Davies, A., Handbook of Condition Monitoring: Techniques and Methodology, Springer, New York, 1997. ISBN 978-0-412-61320-3
[3] https://www.merriam-webster.com/dictionary/frequency
[4] http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf
[5] https://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf
[6] https://www.daenotes.com/electronics/digital-electronics/digital-to-analog-converters
[7] http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/CD4051-52-53.pdf
[8] https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL431-D.PDF