Uticaj modifikacije čestica AL2O3 na toplotna i mehanička svojstva kompozita na bazi akrilata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vanja Mališić Nataša Tomić Marija Vuksanović Bojana Balanč Zoran Stević Radmila Jančić Heinemann Aleksandar Marinković Slaviša Putić

Apstrakt

 


Aluminijum oksid (Al2O3) je keramički materijal koji ima izuzetna mehanička, fizička i hemijska svojstva. Zbog svojih izuzetnih hemijskih svojstava, aluminijum oksid se koristi u kompozitima kao ojačanje i kao materijali za primenu u visokim temperaturama. U kompozitnim materijalima od posebnog interesa su različite strukture aluminijum oksida koje se mogu dobiti termičkom obradom. Cilj ovog rada bio je da se napravi kompozitni materijal sa matricom od PMMA itakonatnog kopolimera i da se ispitaju termička svojstva, u zavisnosti od dodavanja različitih punioca sa modifikacijom površine. Modul elastičnosti i čvrstoća PMMA se smanjuju dodavanjem itakonata u matricu. Čestice na bazi aluminijum oksida sa površinom modifikovanom sa organosilanom – 3-aminopropil-trimetoksilanom (AM) i u drugom stupnju sa metil estrima masnih kiselina lanenog ulja (biodizel-BD) korišćene su kao ojačanja. Čestice sa površinskom modifikacijom uspostavljaju bolju vezu sa polimernom matricom putem kovalentnih i vodoničnih veza i dipol-dipol interakcija. Efikasnim dispergovanjem čestica u matrici se postiže i poboljšan prenos opterećenja kroz matricu koji je praćem putem termovizijske kamere. Termogrami tokom testa na zatezanje ukazuju na razlike u temperaturama koje se javljaju u zoni loma kompozitnih materijala. Temperatura u zoni loma je u uskoj vezi sa efikasnošću prenosa opterećenja i temperaturne provodljivosti samog materijala. Mehanička svojstva materijala se poboljšavaju dodavanjem neorganskih čestica na bazi alminijum oksida sa aktiviranom površinom i na taj način stvoriti novi kompozitni materijal sa poboljšanjim mehaničkim i termičkim svojstava.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MALIŠIĆ, Vanja et al. Uticaj modifikacije čestica AL2O3 na toplotna i mehanička svojstva kompozita na bazi akrilata. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 113-116, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5935>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] Moshaverinia A., et al., Dent. Mater., 25 (2009), pp. 1240
[2] Moshaverinia A., et al., Dent. Mater., 24 (2008), pp. 1381
[3] Kinashita K., Chem J., Soc. Japan, 50 (1929), pp. 583
[4] Frazer R.Q., et al., J. Long Term Effects Med. Implants, 15 (2005), pp. 629
[5] Fu SY, Feng XQ, Lauke B, et al. Effects of particle size, particle/matrix interface adhesion and particle loading on mechanical properties of particulate-polymer composites. Compos Part B – Eng. 39 (2008) pp. 933-961
[6] Johnsen BB, et al., Preparation and characterization of epoxy/alumina polymer nanocomposites. Compos Interfaces., 20 (2013), pp. 721-740
[7] Zhu ZK, et al., Preparation and properties of organosoluble polyimide/silica hybrid materials by sol-gel process, Appl Polym Sci., 73 (1999), pp. 2977-2984
[8] Dekkers M., Heikens D. The effect of interfacial adhesion on the tensile behavior of polystyrene-glass-bead composites. Appl Polym Sci., 28 (1983), pp. 3809-3815
[9] Lazouzi G, et al., Optimized preparation of alumina based fillers for tuning composite properties. Ceram Int., 44 (2018), pp. 7442-7449
[10] Shtilmann MI. Polymeric Biomaterials, VSP BV, Utrecht, 2003.
[11] Spasojević P., et al., Polym. Int., 61 (2012), pp. 1272
[12] Spasojević P., et al., Journal of the Serbian Chemical Society, 80 (2015), pp. 1177
[13] Fernández-García M., et al., A kinetic study on the radical copolymerization of dimethyl itaconate and methyl methacrylate in benzene, Polymer, 37 (1996), No. 2, pp. 263-268
[14] Fernández-García M., et al., Polymer, 37 (1996), pp. 263
[15] Madruga E.L.,Fernández-García M., Polymer, 3 (1994), pp. 4437
[16] Lazouzi G. A., et al., Dimethyl itaconate modified PMMA – alumina fillers composites with improved mechanical properties, Polym. Composite, 2018
[17] Algellai A. A., et al., Improvement of cavitation resistance of composite films using functionalized alumina particles, Hem. Ind, 72 (2018), pp. 205-213
[18] Lazouzi G. A., et al., Optimized preparation of alumina based fillers for tuning composite properties; Ceram Int, 44 (2018), pp. 7442-7449