Ispitivanje korozionih i mehaničkih osobina aluminijuma i njegovih legura dobijenih reciklažom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Silvana Dimitrijević Aleksandra Ivanović Stevan Dimitrijević Srba Mladenović Uroš Stamenković

Apstrakt


Reciklaža aluminijuma je poznat proces koji se masovno koristi od sredine XX veka. Ovaj postupak je ekonomski isplativ i manje je štetan za životnu sredinu od proizvodnje aluminijuma iz primarnih izvora. Dobijen aluminijum je praktično idenitčnih karakteristika kao i metal pre reciklaže, ukoliko je čistoća proizvoda identična. I pored toga, dobijanje legura aluminijuma ili aluminijuma visoke čistoće iz recikliranih metala sa identičnim karakteristikama je zahtevan proces, naročito ako se reciklaža radi iz različitih materijala sa različitim primesama. U radu su prikazani rezultati poređenja korozionih karakteristika i fizičkih osobina 3 legure aluminijuma serija 1000, 3000 i 4000. Za elektrohemijsku karakterizaciju korišćene su metode: potencijal otvorenog kola (POK), linearn polarizacioni otpor (LPO) i Tafelova ekstrapolacija. Karakterizacija fizičkih osobina izvršena je merenjem tvrdoće i električne provodljivosti legura. Dobijeni rezultati potvrđuju male razlike između karakteristika komercijalnih i legura dobijenih iz procesa reciklaže. Neke od recikliranih legura imaju bolje karakteristike zbog manjeg udela primesa ili veće koncentracije, unutar standardnom dozvoljenih granica, nekih legirajućih komponenti kao što je silicijum.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DIMITRIJEVIĆ, Silvana et al. Ispitivanje korozionih i mehaničkih osobina aluminijuma i njegovih legura dobijenih reciklažom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 133-139, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5938>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
[2] Vračar R., Živković Ž., Ekstraktivna metalurgija aluminijuma, Naučna knjiga, Beograd, Ser-bia, 1993.
[3] Sokić M. et al., The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian carbonate miner-al raw materials, Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 20 (3) 397−405, (2014)
[4] Gavrilovski, M., V. Manojlović, Ž. Kamberović, M. Korać, M. Sokić. Semiempirical opti-mization software for aluminothermic and carbothermic reactions processes, Metallurgical and Materials Engineering, Vol. 20, Nno. 3 199−206, (2014):
[5] HSC Chemistry 6.1 software, developed by Outotec (Finland) Oy., 2007
[6] Manojlović, V., Ž. Kamberovic, M. Korać, M. Gavrilovski, M. Sokić, B., Marković, T. Kovačević, Secondary Aluminium as a reducing agent in the aluminothermic processes, Met-allurgical & Materials Engineering Congres of SouthEast Europe, Ed. Marija Korac, 3-5 June, Belgrade, Serbia 85−91, (2015)
[7] Lide, David R., ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th ed.). Boca Raton, FL: CRC Press, (2006)
[8] Corrosion Resistance of Aluminium and Protective Measures Where Appropriate, First Edi-tion: 2011, Aluminium Federation of South Africa.
[9] Pourbaix M. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. Pergamon Press, Ox-ford, (1966)
[10] UK Aluminium Industry Fact Sheet 2, Aluminium and Corrosion, Aluminium Federation, http://www.alfed.org.uk/files/Fact%20sheets/2-aluminium-and-corrosion.pdf [01/01/2019]
[11] https://www.aluminum.org/resources/industry-standards/aluminum-alloys-101 [pristupljeno u januaru 2019]
[12] Garrigues L., Pebere N., Dabosi F., An Investigation Of The Corrosion Inhibition of Pure Aluminum in Neutral And Acidic Chloride Solutions. Electrochim, Acta; 41(7): 1209-15, (1995)
[13] Ahlatci H., Wear And Corrosion Behaviours Of Extruded Al-12Si-xMg Alloys J. Materials Letters, 62: 3490−3492, (2008)
[14] Delijić, K.; Markoli, B. The influence of the chemical composition on the corrosion perfor-mances of a medium strength Al-Mg-Si (6XXX) type alloys. Metal. Mater. Eng. 20, 131–140, (2014)