Prostorno - energetska analiza potencijalne transformacije termoelektrana u solarne elektrane na teritoriji Kosovskog okruga

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Uroš Durlević Vladimir Ćurić

Apstrakt

Sagorevanjem fosilnih goriva u termoelektranama oslobađa se velika količina zagađujućih materija čija prekomerna imisija u vazduhu dovodi do zdravstvenih problema stanovništva koje živi u blizini, ali i do narušavanja stanja svih elemenata životne sredine. Radom termoelektrane u opštini Obilić i emisijom polutanata iz pomenute, zdravstveno je ugroženo skoro čitavo područje Kosovskog okruga. Metodom valorizacije i eliminacije, u radu su analizirani prirodni i antropogeni uslovi koji imaju najveći uticaj na potencijalnu izgradnju solarnih elektrana, koje bi u potpunosti zamenile rad termoelektrane i svu količinu električne energije koja se dobija sagorevanjem uglja. Primenom geografskih informacionih sistema (GIS), analizirani su i interpretirani faktori koji utiču na prostorni razmeštaj potencijalnih solarnih elektrana: nagib terena, ekspozicija reljefa, način korišćenja zemljišta, zaštićena područja, blizina saobraćajnica i blizina naselja. Obradom pomenutih faktora, dobijaju se tematske karte na kojima se izdvaju najpogodnije površine. Sintezom tematskih karata, dobija se sintezna karta koja daje adekvatan prikaz pogodnih lokacija za izgradnju solarnih elektrana. U radu je izvršena i uporedna analiza snage postojeće termoelektrane sa potencijalnim instalisanim snagama solarnih elektrana koje bi u potpunosti snabdevale prostor Kosovskog okruga, ali i ostale okruge na teritoriji A.P. Kosovo i Metohija.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DURLEVIĆ, Uroš; ĆURIĆ, Vladimir. Prostorno - energetska analiza potencijalne transformacije termoelektrana u solarne elektrane na teritoriji Kosovskog okruga. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 277-283, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5960>. Datum pristupa: 22 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.019.7.1.277.
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Durlević U., Ćurić V., Natural and energy potentials of solar energy within the Negotin municipality, 6th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade 2018, pp. 147 - 152.
[2] Zhang H. L., Baeyens J., Degrève J., Cacères G., Concentrated solar power plants: Review and design methodology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 22, pp. 466–481.
[3] Milanović M., Filipović D., Informacioni sistemi u planiranju i zaštiti prostora. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 2017, pp. 151.
[4] Corine Land Cover (Coordination of information on the environment) – EEA.
[5] Petrović S., Stević Z., Jovanović I., Krstić S., Solar power as sustainable energy source. 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2017, pp. 149.
[6] Stamenić Lj., Korišćenje solarne fotonaponske energije u Srbiji. Institut Jefferson, 2009, pp. 5.
[7] Pavlović T., Мilosavljević D., Current state and prospects of solar energy in Serbia. 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade 2017, pp. 120.
[8] Дурлевић У., Ћурић В., Примена ГИС-а у избору локација за изградњу солaрних електрана на територији Браничевског округа, ГИС журнал 1/2018 – Зброник радова са ГИС форума, Београд 2018, pp. 6 – 10.
[9] Durlević U., Mihailović B., Ćurić V., Aplication of GIS in assessing natural conditions for the development of raspberry growing at the territory of the municipality of Štrpce, Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 47-1, Novi Sad, 2018, pp. 1-10.
[10] *** Termoelektrane Srbija, https://www.elektroenergetika.info/te-sr.htm. Last preview: 13.06.2019.
[11] ***United Nations, Copenhagen Climate change, 2009., http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php.