CIP - Каталогизација у публикацији; Народна библиотека Србије, Београд

502.171:620.9(082)(0.034.2)

MEĐUNARODNA konferencija o obnovljivim izvorima električne energije (7 ; 2019 ; Beograd)

Zbornik radova [Elektronski izvor] / 7. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Beograd, 17-18. oktobar 2019 ; [urednik Zoran Stević] = Proceedings / 7th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, October 17-18, 2019 ; [editor Zoran Stević]. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije - SMEITS, 2019 (Beograd : Graphic studio). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Tiraž 150. - Abstrakti. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-81505-97-7

a) Енергетски извори -- Одрживи развој -- Зборници

COBISS.SR-ID 280174860

Objavljeno: 2019-12-20

Biomonitoring mangana u regionu Bora (istočna Srbija) na bazi sadržaja u uzorcima lišća, korenja i zemljišta divlje kupine

Slađana Alagić, Snežana Tošić, Maja Nujkić, Snežana Milić, Aleksandra Papludis, Zoran Stević

55-60

Potrošnja energije i potreba za obrazovanjem kadrova

Zoran Karastojković, Milesa Srećković, Nikola Bajić, Zoran Janjušević

77-82

Izabrani problemi današnjice u oblasti koherentne optike, fotofizike i interakcije sa elionskim zračenjem

Milesa Srećković, Zoran Karastojković, Nenad Ivanović, Slađana Pantelić, Suzana Polić, Stanko Ostojić, Aleksandar Kovačević

83-99

Merenje frekvencije trofaznog generatora primenom pic mikrokontrolera

Viša Tasić, Radoš Jeremijić, Marijana Pavlov Kagadejev, Vladimir Despotović, Ivana Stojković

101-106

Proizvodnja kompozitnih laminatnih materijala na bazi epoksidne smole ojačane silicijum dioksidom iz ljuski pirinča sa poliuretanskim slojem

Nataša Tomić, Marija Vuksanović, Bojana Balanč, Miloš Petrović, Radmila Jančić Heinemann, Aleksandar Marinković, Vesna Radojević

107-111

Uticaj modifikacije čestica AL2O3 na toplotna i mehanička svojstva kompozita na bazi akrilata

Vanja Mališić, Nataša Tomić, Marija Vuksanović, Bojana Balanč, Zoran Stević, Radmila Jančić Heinemann, Aleksandar Marinković, Slaviša Putić

113-116

Solarna energija: svetski trend u pogledu fotonaponskih sistema

Sanja Petrović, Zoran Stević, Ivana Jovanović, Dragan Milanović, Daniel Kržanović

129-132

Ispitivanje korozionih i mehaničkih osobina aluminijuma i njegovih legura dobijenih reciklažom

Silvana Dimitrijević, Aleksandra Ivanović, Stevan Dimitrijević, Srba Mladenović, Uroš Stamenković

133-139

Mogućnost isplativog dobijanja električne energije iz malih regionalnih deponija

Stevan Dimitrijević, Aleksandra Ivanović, Silvana Dimitrijević

141-146

Ogledni PV sistem napajanja u laboratoriji za električne pretvarače ETF u Beogradu

Milovan Majstorović, Miloš Milešević, Miša Stević, Zoran Stević, Žarko Ševaljević

147-150

Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji

Njegoš Dragović, Snežana Urošević, Milovan Vuković

157-163

Primena infracrvene termografije u reciklaži krunica bušećih garnitura

Dragan Milenković, Silvana Dimitrijević, Stevan Dimitrijević, Zoran Stević

165-168

Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje

Zoran Stević, Miloš Milešević, Miša Stević, Stevan Dimitrijević, Silvana Dimitrijević, Žarko Ševaljević, Sande Lekovski

169-172

Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama

Ivana Jovanović, Sanja Petrović, Zoran Stević, Daniel Kržanović, Dragan Milanović

173-176

Fotonaponski sistemi integrisani u omotač zgrade – studija slučaja implementacije na Fakultetu inženjerskih nauka u gradu Kragujevcu

Natalija Aleksić, Danijela Nikolić, Vanja Šušteršič, Jasmina Skerlić, Mladen Josijević

213-220

Električne performanse sistema fotonaponskih materijala integrisanih u zgrade

Jasna Radulović, Danijela Nikolić, Jasmina Skerlić, Mina Vasković Jovanović

221-226

Senzor ugla posmatranja na bazi aerostatskih suspenzija u osloncima osa pretvarača

Elena Ponomaryova, Sergey Ponomaryov, Yuliya Slupska

235-241

Distinkcije o obnovljivim izvorima energije i zaštiti kulturnog nasleđa

Sanja Petrović, Suzana Petrović, Magdalena Dragović, Milesa Srećković, Anđelka Milosavljević

257-264

Modelovanje toplotne moći Miscanthus × Giganteus Geef Et Deu. uzgajanog u Srbiji u zavisnosti od hemijskog sastava

Slobodan Cvetković, Radmila Pivić, Aleksandra Stanojković-Sebić, Jelena Maksimović, Olga Cvetković, Željko Dželetović, Zoran Dinić

271-276