Ekološki prihvatljivo rešenje postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada u Kraljevu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radmila Lišanin Čedo Lalović

Apstrakt

Metode i postupci upravljanja komunalnim otpadom u Srbiji baziraju se na njegovom deponovanju.Ovakav način upravljanja otpadom u budućnosti će predstavljati značajan ekološki problem prvenstveno zbog proizvodnje gasova sa efektom staklene bašte i upravljanja energetskim resursima.Najveći deo ovako deponovanog komunalnog čvrstog otpada sastoji se od biorazgradivih komponenti. Zbog toga se u razvijenim ekonomijama sveta uvode nove tehnologije za upravljanje komunalnim otpadom koje uključuju savremenu reciklažu, kompostiranje i biološki tretman anaerobnom digestijom.U ovom radu analizirani su tehno-ekonomski uslovi kao i mogućnosti izgradnje MBT postrojenja koje bi predstavljalo rešenje složenog problema upravljanja otpadom u gradu Kraljevu. Posebno je ukazano na prednosti koje MBT postrojenja donose u oblasti zaštite životne sredine i racionalnog trošenja prirodnih resursa. Osnovna ideja ovog rada je da MBT postrojenje istovremeno realizuje proizvodnju energije i da se njegovom izgradnjom rešava  štetan ekološki efekat otpada u gradu Kraljevu. Da bi se došlo do kvalitenog idejnog rešenja koje bi moglo da odgovori izazovima upravljanja otpadom u Kraljevu, sprovedena je detaljna analiza dobre prakse u primerima postojećih rešenja postrojenja za mehaničko - biološki tretman komunalnog otpada.Zbog specifične dinamike generisanja otpada i njegove morfološke kompozicije za grad Kraljevo predloženo je i idejno rešenje ovakvog MBT postrojenja.Po svojoj koncepciji i kapacitetu ovim rešenjem u potpunosti bi se zadovoljile potrebe grada Kraljeva. Na osnovu ekonomske analize ove investicije zaključeno je da bi realizacija ovog objekta sa svojim energetskim, ekonomskim i ekološkim dobicima bila ekološki održiva ideja. Takvo rešenje imalo bi značajan uticaj na poboljšanje životne sredine i upravljanje strateškim resursima u gradu Kraljevu i šire.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LIŠANIN, Radmila; LALOVIĆ, Čedo. Ekološki prihvatljivo rešenje postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada u Kraljevu. Procesna tehnika, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 38-43, jan. 2022. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/6717>. Datum pristupa: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.021.33.2.38.
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Christensen, T. (2014). Solid Waste Technology & Management, Wiley Publication, London, UK
[2]Willia ms, L D, Guton. (2007) Waste Minimisation Using Bihavior Change Technicues: a Case Study for Students, Prceedings in Waste Matters (Ed, P. Lechner ) Integrating Views of th e2th BOKU Waste Conference Wiena, pp. 303- 314
[3] Tchobanoglous. G, Kreith. F. (2002 ) Handbook of Solid Waste Management, 2nd ed, the McGraw - Hill Companies Inc, New York, USA
[4] Tchobanoglous, G., Kreith, F., Handbook of Solid Waste Management, 2nd ed., The McGraw--Hill Companies Inc., New York, USA, 2002
[5] Giusti, L., A Review of Waste Management Practices and Their Impact on Human Health, Waste Management,29(2009), 8, pp. 2227-2239
[6]Eurostat Data Centre on Waste, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/database, accessed September 1, 2014.
[7] Pichtel J., Waste Management Practices:Municipal, Hazardous and Industrial, CRC Press, 2005
[8] Đurđević.J, Rajković.D, Đorđević.S, (2014) Upravljanje otpadom u Srbiji kroz akciju “Očistimo Srbiju”, Nacionalna konferencija o kvalitetu životne sredine
[9] Martin Steiner, “Status of mechanical-biological treatment of residual waste and utilization of refuse-derived fuels in Europe”, Conference “The future of residual waste management in Europe”, Innsbruck, Austria, 2005
[10] Plansko tehnička dokumentacija Lokalni plan upravljanja otpadom grada Kraljeva, Knjiga 1 - „Lokalni plan upravljanja otpadom grada Kraljeva“, Kraljevo, 2012. godine
[11] EPA, United States Environmental Protection Agency, Guidelines for Municipal Solid . Waste, Air Emissions, year 1997
[12] Purcell.M, Maggete, W.L., (2015) Prediction of household and Comercial BMW Generation According to Socio Economic and other factors for the Dublin Region, Waste Management, 29. 4, pp.1237-1250