Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, koje organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u.

Prikaz 33. Procesinga

2020-10-28

Prikaz PROCESING-a 2020.

33. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u, održan je 10. septembra 2020. u hotelu „Zepter“ u Beogradu.

God. 34 Br. 1 (2021): Međunarodni kongres o procesnoj industriji

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

621(082)(0.034.2)
66.01(082)(0.034.2)

ISBN 978-86-85535-08-6

COBISS.SR-ID 42858249

Objavljeno: 2021-07-14

Pokazatelji rada uređaja za aeraciju u postrojenjima za tretman otpadnih voda

Nikola Karličić, Aleksandar Jovović, Dejan Radić, Marko Obradović, Dušan Todorović, Miroslav Stanojević

33-41

Prirodni adsorbenti na bazi metalnih oksida za uklanjanje jona olova i arsena iz vodenih rastvora

Tijana Stanišić, Nataša Karić, Milica Karanac, Maja Đolić, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić

43-48

Sinteza i karakterizacija katjonskog skroba za primenu u tretmanu otpadnih voda

Nataša Karić, Tijana Stanišić, Maja Đolić, Marija Vukčević, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Aleksandar Marinković, Katarina Trivuna

49-54

Veštački zaslađivači u podzemnoj vodi kao indikatori komunalnog zagađenja

Eleonora Gvozdić, Ivana Matić-Bujagić, Tatjana Đurkić, Svetlana Grujić

55-59

Primena testa gorenja za brzu identifikaciju tipova polimernih materijala na bazi PVC

Matilda Lazić, Dragan Halas, Duško Salemović, Aleksandar Dedić

77-81

Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona

Julijana Tadić, Aleksandra Mašulović, Luka Matović, Jelena Lazarević, Dušan Mijin, Milica Svetozarević

83-88

Reverzibilni halogen supstituisani benzilidenhidantoinski molekulski prekidači

Kristina Gak-Simić, Anita Lazić, Nemanja Trišović, Nataša Valentić, Luka Matović

97-103

Analiza obrade visokoparafinskih nafti dodatkom modifikatora reoloških osobina

Saša Jovanović, Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Milan Marković, Boško Lalović, Dragiša Tolmač

113-118

Procena ekološkog rizika usled prisustva benzofenona-4 u otpadnim vodama

Jelena Lukić, Tatjana Đurkić, Tamara Bakić, Jelena Radulović, Antonije Onjia

119-122

Ekstrakcija estrogenih hormona iz vode korišćenjem ugljeničnog kriogela kao sorbenta

Danijela Prokić, Marija Vukčević, Marina Maletić, Ana Kalijadis, Biljana Babić, Ivona Janković-Častvan, Tatjana Đurkić

123-127

Ispitivanje regulatora pritiska

Radojka Janjić, Martin Bogner

145-155

Analiza parametara transporta sirove nafte pri izotermnom strujanju

Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Saša Jovanović, Marija Nedić, Aleksandra Aleksić, Dragiša Tolmač

157-163

Odnos veštačke inteligencije i menadžmenta kvaliteta i standardizacije

Miljana Velojić, Petar Atlagić, Mladen Đurić

183-192

Razvoj standarda u oblasti cirkularne ekonomije

Marija Radovanović, Mladen Đurić

193-204

Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji

Marija Savković, Mladen Đurić, Milica Barjaktarević

205-220

Pogledaj sve brojeve