Marković, M., Panić, V., Šešlija, S., & Pjanović, R. 2020 Oct 28. pH – osetljivi hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma za ciljano otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 33:1