Marković, Maja, Vesna V. Panić, Sanja I. Šešlija, & Rada V. Pjanović. " pH – osetljivi hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma za ciljano otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 39-46. Web. 2 Mar. 2021