Marković, Maja, Panić, Vesna, Šešlija, Sanja, I Pjanović, Rada. " pH – osetljivi hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma za ciljano otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)