Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mihal Đuriš Zorana Arsenijević Dragan Povrenović Tatjana Kaluđerović Radoičić

Apstrakt

 Sušenjem mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda mogu se dobiti dva glavna upotrebljiva proizvoda: osušeni mulj može se skladištiti i koristiti kao organsko đubrivo, a može sadržati i aktivne (žive) mikroorganizme koji se ponovo mogu koristiti u tretmanu otpadnih voda. Sušenje suspenzija i pasta u fluidizovanom sloju inertnih čestica predstavlja atraktivnu alternativu ostalim postupcima sušenja u pogledu osnovnih kriterijuma za ocenu efikasnosti kao što su specifični kapacitet isparavanja, specifični utrošak toplote i specifični utrošak vazduha. Visoka efikasnost sušenja je rezultat velikih kontaktnih površina i velikih temperaturnih razlika između ulaznog i izlaznog toka vazduha za sušenje. Intenzivno mešanje inertnih čestica tokom agregativne fluidizacije obezbeđuje približno jednaku temperaturu u celoj zapremini sloja te ne postoji rizik od lokalnog pregrevanja. U radu su prikazani rezultati ispitivanja sušenja mulja na pilot postrojenju za sušenje suspenzija i pasta nominalnog kapaciteta isparavanja do20 kgH2O/h, čiji je centralni deo cilindrična kolona prečnika 215 mm sa fluidizovanim slojem staklenih sfera. Ispitivan je uticaj operativnih uslova na performanse sistema za sušenje i na kvalitet praškastog osušenog aktivnog mulja. Glavni cilj je da se odrede optimalne temperature sušenja mulja pri kojima bi korisni mikroorganizmu u mulju ostali aktivni (živi), a pri kojim aktivni mulj može da se koristi kao oragansko đubrivo. Izvršena je analiza efikasnosti sušenja sa stanovišta kapaciteta isparavanja i potrošnje vazduha u cilju boljeg sagledavanja performansi sistema za sušenje. Jednostavni bilansi mase i toplote adekvatno predviđaju radni režim sistema za sušenje u fluidizovanom sloju inertnog materijala.
 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐURIŠ, Mihal et al. Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 281-282, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4974>. Datum pristupa: 30 sep. 2020
Sekcija
Sušenje i sušare