Primena savremenih metaheurističkih algoritama u optimizaciji tehnoloških procesa izrade proizvoda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mića Đurđev Jasmina Pekez Miodrag Milošević Dejan Lukić Borivoj Novaković

Apstrakt

Zadatak projektovanja tehnoloških procesa, odnosno tehnološke pripreme proizvodnje je da zadovolji zahteve projektanta sa jedne strane i tehnološke zahteve proizvodnje sa druge strane, formirajući na taj način “most” između projektovanja proizvoda i procesa njihove izrade. U ovom radu naglasak će biti postavljen na tehnoekonomskoj optimizaciji tehnoloških processa sa glavnim akcen-tom na optimizovanje vremena izrade proizvoda. Imajući u vidu kompleksnost postupka projektovanja tehnološkog procesa izrade, optimizacija tehnološkog procesa svedena je na dva osnovna zadatka: određivanje optimalnih redosleda izvođenja zahvata obrade i optimalna selekcija resursa obrade među kojima se izdvajaju mašine, alati i smerovi prilaza alata. Sa ciljem dobijanja kvalitetnih rešenja, ovakvi optimizacioni problemi zahtevaju primenu takozvanih metaheurističkih algoritama koji su se u literaturi pokazali veoma efikasnim optimizacionim tehnikama. Imajući u vidu njihov raznolik karakter i vrlo široku primenu, ovde će biti primenjene savremene metaheuristike, među kojima su prvenstveno izdvojeni algoritam sivog vuka, algoritam grbavog kita i algoritam vrana. Algoritmi su implementirani za testiranje na dva odabrana slučaja iz literature i stečeni rezultati su upoređeni i dati u tabelama.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐURĐEV, Mića et al. Primena savremenih metaheurističkih algoritama u optimizaciji tehnoloških procesa izrade proizvoda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 293-299, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4985>. Datum pristupa: 30 sep. 2020
Sekcija
Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

Reference

[1] Petrović, M., Z. Miljković, B. Babić, Veštačka inteligencija u koncepcijskom projektovanju inteligentnih tehnoloških sistema – pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika-Mašinstvo, Vol. 62, 2013, No. 5, pp. 873–885.
[2] Petrović, M.: Veštačka inteligencija u projektovanju inteligentnih tehnoloških sistema, Doktor-ska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 2016.
[3] Todić, V.: Projektovanje tehnoloških procesa, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2004.
[4] Denkena, B., M. Shpitalni, P. Kowalski, G. Molcho, Y. Zipori, Knowledge Management in Process Planning, Annals of the CIRP, Vol. 56, No. 1, pp. 175–180, ISSN 0007-8506, 2007.
[5] Jun, W., A. Kuslak, , Computational Intelligence in Manufacturing Handbook, CRC Press LLC, USA, 2001.
[6] Li, W. D., S. K. Ong, A.Y.C. Nee, Integrated and Collaborative Product Development Environ-ment – Technologies and Implementations, Series on Manufacturing Systems and Technology Vol.2., Singapore, 2006.
[7] Lukić, D., M. Milošević, M. Erić, M. Đurđev, J. Vukman, A. Antić, Improving Manufacturing Process Planning Through the Optimization of Operation Sequencing, Machine Design, Vol. 9, No. 4, 2017, pp. 123-132.
[8] Lian, K., C. Zhang, X. Shao, Optimization of process planning with various flexibilities using an imperialist competitive algorithm, International Journal of Advanced Manufacturing Techno-logy, Springer-Verlag London Limited, 2011, Vol. 59, pp. 815-828.
[9] Rothlauf, F., Optimization Problems in: Design of Modern Heuristics, Natural Computing Se-ries, Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.
[10] Talbi, E.G., Metaheuristics: From Design to Implementation, Wiley, 2009.
[11] Yang, X.-S., Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristics Applications, Wiley, 2010.
[12] Bonabeau, E., M. Dorigo, G. Theraulaz, Swarm Intelligence – From Natural to Artificial Systems, Oxford University Press, New York, 1999.
[13] Panigrahi, B.K., Y. Shi, M.-H. Lim, Handbook of Swarm Intelligence, Concepts, Principles and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
[14] Mirjalili, S., The Whale Optimization Algorithm, Advances in Engineering Sofware, Vol. 95, p.p. 51-67, 2016.
[15] Mirjalili, S., Grey Wolf Optimizer, Advances in Engineering Software, Vol. 69, p.p. 46-61, 2014.
[16] Askarzadeh, A., A novel metaheuristic method for solving constrained engineering optimization problems: Crow search algorithm, Computers and Structures, Vol. 169, p.p. 1-12, 2016.
[17] Lv, S., L. Qiao, A cross-entropy-based approach for the optimization of flexible process planning, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer-Verlag Lon-don Limited, 2013, Vol. 68, pp. 2099-2110.