Klase opasnosti od požara industrijskih objekata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Aranđelović Radenko Rajić Marko Savanović Ilija Đinović

Apstrakt

Klase opasnosti od požara materijala su definisane standaradom SRPS Z.C0.005:1979. U zavisnosti od klasa opasnosti materijala prisutnih u objektu definiše se klasa opasnosti od požara objekta, koja je važan parametar u proceni požarnih rizika. U okviru ovog saopštenja biće prikazana metodologija za određivanje  se klase opasnosti od požara industrijskih objekta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ARANĐELOVIĆ, Ivan et al. Klase opasnosti od požara industrijskih objekata. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 333-336, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5002>. Datum pristupa: 30 sep. 2020
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] Aranđelović, I., R. Rajić, Postupci za procenu rizika od požara, Rrocesing ’16, SMEITS, Beograd 2016.
[2] Aranđelović, I., R. Rajić, M. Savanović, Postupci za procenu rizika od požara, Procesna tehnika 29:2 (2017), 24-29.
[3] Aranđelović, I., R. Rajić, Izbor tipa i raspored protivpožarnih aparata, 31. međunarodni kongres o procesnoj industriji, SMEITS, Bajina Bašta 2018, 159-167.
[4] Aranđelović, I., S. Genić, R. Rajić, Određivanje rasporeda aparata za gašenje požara u neindustrijskim objektima, Međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inženjering; Zaštita od požara i eksplozije, Novi Sad 2018, 209-216.
[5] Fišter, S., Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126, Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb 1997.
[6] ***, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za materijale i robu prema ponašanju u požaru, Službeni glasnik RS 74/2009.
[7] ***, Klasifikacija materijala i robe prema ponašanju u požaru, SRPS Z.C0.005:1979, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1979.