Upoznatost sa konceptom LEAN-a i 5S alatom u različitim profesijama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Helena Papić Katarina Masal Mladen Đurić

Apstrakt

 Cilj istraživanja: Utvrđivanje upoznatosti zaposlenih u različitim organizacijama sa konceptom Lean-a i 5S alatom, kao Fi percepcija ispitanika o mogućim aktivnostima organizacije u odnosu na date koncepte. Hipoteze i doprinos rada: Pretpostavlja se da rezultati ovog istraživanja mogu uticati na podizanje svesti o značaju uvođenja ovih koncepata u različitim organizacijama. Samim tim, ovim radom se nastoji da se dobije odgovor na pitanja u kojoj meri je razvijena svest o konceptu Lean-a i 5S alatu u zavisnosti od oblasti poslovanja organizacije i industrije u kojoj posluje, da li se mogu uočiti određene zakonitosti i u kojoj meri su one izražene? Korišćene metode: Za potrebe istraživanja korišćen je upitnik. Obzirom da su ciljna grupa zaposleni koji rade u organizacijama iz različitih oblasti poslovanja, kontakt sa njima je uspostavljen putem poslovne mreže LinkedIN.


Koncept Lean-a  5S alat  Upoznatost  Percepcija  Zaposleni


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PAPIĆ, Helena; MASAL, Katarina; ĐURIĆ, Mladen. Upoznatost sa konceptom LEAN-a i 5S alatom u različitim profesijama. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 337-345, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5003>. Datum pristupa: 30 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.019.32.1.337.
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] Lean concept application in production business. Tehnički vjesnik: znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 17(3), 353-356. Štefanić, N., Gjeldum, N., & Mikac, T., 2010. [2] " 5 S" AS A TOOL LEAN CONCEPT IN THE MAINTENANCE. Center for Quality. Bulatovic, M. 2014.
[3] Zbornik radova-XI Skup privrednika i naučnika SPIN’17: ŠTEDLJIVO (LEAN) UPRAVLJANJE RESURSIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE. FON, 88-94. Vasiljević, D., & Đorđević, L. (Eds.). 2017.
[4] SISTEM MENADŽMENTA PERFORMANSAMA NA BAZI LEAN KONCEPTA PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE LEAN CONCEPT. Jovano-vić, J., Krivokapić, Z., & Vujović, A.
[5] The 5S methodology as a tool for improving organization of production. PhD Interdisciplinary Journal, 4(1), 127-133. Falkowski, P., & Kitowski, P. 2013.
[6] The 5S methodology as a tool for improving the organization. Journal of Achievements in Ma-terials and Manufacturing Engineering, 24(2), 211-214. Michalska, J., & Szewieczek, D. 2007.
[7] Case study concerning 5S method impact in an automotive company. Procedia Manufactu-ring, 22, 900-905. Veres, C., Marian, L., Moica, S., & Al-Akel, K. 2018.
[8] 5S activities and its application at a sample company. African Journal of Biotechnology, 8(8). Korkut, D. S., Cakicier, N., Erdinler, E. S., Ulay, G., & Dogan, A. M. 2009.
[9] Applying 5S LEAN Technology: An infrastructure for continuous process improvement. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59, 2014-2019. Al-Aomar, R. A. 2011.
[10] Lean service: reassessment of lean manufacturing for service activities. Procedia engineering, 132, 23-30. Andrés-López, E., González-Requena, I., & Sanz-Lobera, A. 2015.
[11] Service value stream management (SVSM): developing lean thinking in the service industry. Journal of Service Science and Management, 4(04), 428. Bonaccorsi, A., Carmignani, G., & Zammori, F. 2011.