Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, koje organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u.

Prikaz 31. Procesinga

2018-06-29

Prikaz Procesinga '18

31. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u, održan je od 6. do 8. juna 2018. hotelu „Cepter hotel Drina“ u Bajinoj Bašti. Kongres je svečano otvoren u sredu, 6. juna 2018, u 17.00 časova.

God. 32 Br. 1 (2019): Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Objavljeno: 2019-07-21

Upravljanje i nadzor procesa toplog cinkovanja

Stanko Stankov, Dragan Antić, Nikola Danković, Milutin Petronijević

17-31

Termička i mehanička svojstva kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole i cirkonijum karbida

Tihomir Kovačević, Jelena Rusmirović, Saša Brzić, Marica Bogosavljević, Aleksandar Marinković

33-38

Lasersko površinsko čišćenje bakra i mesinga za primene u procesnoj industriji

Zoran Stević, Sanja Petronić, Tatjana Šibalija, Radomir Jovičić, Silvana Dimitrijević

39-46

Ispitivanje solvatohromnih i hemosenzornih svojstva nove azo-azometinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)anilina

Julijana Tadić, Marija Nešović, Aleksandra Mašulović, Luka Matović, Jelena Lađarević, Dušan Mijin

47-52

Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona

Aleksandra Mašulović, Julijana Tadić, Luka Matović, Jelena Lađarević, Nataša Valentić, Dušan Mijin

59-62

Analiza rizika zapaljivosti obojene prašine (Puder Holi)

Isabel Amez Arenillas, Javier Garcia Torrent, Blanca Castellis, Ljiljana Medić

75-81

Kontinualno upravljanje elektropneumatskim servo uređajima

Petar Mišljen, Miloš Pavić, Nikola Radosavljević, Katarina Nestorović

83-90

Promena troškova opreme i usluga u procesnim industrijama u periodu 2014–2018.

Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Miloš Ivošević, Tomislav Simonović, Ilija Đinović

91-97

CNC tehnike u proizvodnji namještaja

Neila Fetić, Atif Hodžić

99-104

Analiza uticaja fizičkih karakteristika sirove nafte na cevovodni transport

Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Marija Nedić, Aleksandra Aleksić, Dragiša Tolmač

105-109

Hidrodinamika poluindustrijskih pulzacionih ekstrakcionih kolona sa punjenjem

Milan Sovilj, Momčilo Spasojević, Branislava Nikolovski

111-120

Apsorpcija vlage iz prirodnog gasa pomoću trietilenglikola

Branislava Nikolovski, Svetlana Kuzminac, Nevena Blagojević, Milan Sovilj, Biljana Miljković, Momčilo Spasojević

121-132

Inovativni postupak sinteze visoko efikasnog adsorpcionog materijala za uklanjanje kadmijum(II) jona na bazi vinil modifikovanog lignina

Ana Popović, Jelena Rusmirović, Željko Radovanović, Milena Milošević, Zlate Veličković, Aleksandar Marinković

195-201

Optimizacija sinteze i ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog adsorbenta na bazi silike za uklanjanje AS(V jona

Slavko Mijatov, Jelena Rusmirović, Tihomir Kovačević, Zlate Veličković, Aleksandra Perić Grujić, Aleksandar Marinković

203-212

Uticaj strukture azo boja na fotonaponske karakteristike solarnih ćelija aktiviranih bojom

Luka Matović, Juliana Tadić, Aleksandra Mašulović, Nemanja Trišović, Jelena Lađarević, Dušan Mijin

219-224

Gustine i izvedena volumetrijska svojstva jonskih tečnosti sa [NTF2] anjonom

Gorica R. Ivaniš, Olalla G. Sas, Begona Gonzalez, Angeles Dominguez, Ivona Radović, Mirijana Kijevčanin

225-232

Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje AS(V) iz vodenih rastvora

Milica Karanac, Maja Džolić, Zlate Veličković, Željko Kamberović, Vladimir Pavičević, Aleksandar Marinković

233-234

Obnovljivi izvori energije u procesu sušenja drveta

Atif Hodžić, Redžo Hasanagić

265-273

Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa Burley

Jelena Janevski, Branislav Stojanović, Mića Vukić, Predrag Živković, Dragana Dimitrijević Jovanović, Dejan Mitrović

275-280

Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica

Mihal Đuriš, Zorana Arsenijević, Dragan Povrenović, Tatjana Kaluđerović Radoičić

281-282

Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare

Radivoje Topić, Jelena R. Tasić, Milovan Živković, Nenad Lj. Ćuprić

283-284

Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus

Dragoslava Stojiljković, Ivana Čeković, Aleksandar Jovović, Nebojša Manić

291-292

Primena savremenih metaheurističkih algoritama u optimizaciji tehnoloških procesa izrade proizvoda

Mića Đurđev, Jasmina Pekez, Miodrag Milošević, Dejan Lukić, Borivoj Novaković

293-299

Nove metode određivanja inicijalne temperature gasa u vezi sa emisijama pri sagorevanju

Blanka Castellis, Javier Garcia Torrent, Isabel Amez Arenillas, Ljiljana Medić Pejić

301-306

Analiza i prikaz smernice “G” ‒ direktive o opremi pod pritiskom 2014/68/EU

Sanja Petrović, Radomir Jovičić, Katarina Čolić, Nikola Milovanović

321-328

Određivanje protoka vode na hidrantskom priključku primenom kalibrisanih mlaznica

Ivan Aranđelović, Srbislav Genić, Radenko Rajić, Ilija Đinović

329-332

Klase opasnosti od požara industrijskih objekata

Ivan Aranđelović, Radenko Rajić, Marko Savanović, Ilija Đinović

333-336

Upoznatost sa konceptom LEAN-a i 5S alatom u različitim profesijama

Helena Papić, Katarina Masal, Mladen Đurić

337-345

Pogledaj sve brojeve