Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
Katalogizacija:
CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 46 Br. 1 (2017): KGH

Objavljeno: 2017-03-08

90 dana KGH

Redakcija Časopisa

9-51

Mogućnosti i načini korišćenja subgeotermalne energije u Beogradu

Ivan Matić, Stevan Šamšalović, S. Ćurčić, G. Kovačević, Z. Marković, I. Tanasković

69-76

Zaptivenost kanalskih mreža KGH

Milovan Živković, Miloš Golubović

77-80

Sintetičke alternative za rashladno sredstvo R404A

Milan Stojanović, Uroš Milovančević

87-91

Novosti suizdavača

Redakcija Časopisa

99-102

Pogledaj sve brojeve