Ravnotežni pritisak pare smrznutih prehrambenih proizvoda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marija Todorović Dušan Bebić

Apstrakt

Dobro je poznato da je ravnotežni pritisak pare smrznutih proizvoda merodavan parametar za analitičko određivanje niza procesa. Literaturni podaci o ovoj veličini nisu u saglasnosti. Smatrajući da ova nesaglasnost može samo delimično biti rezultat različitih metoda merenja, a da je glavni razlog definisanja i kontrolisanja režima ispitivanja zbog niza uticajnih činilaca (poreklo vrsta proizvoda, način prethodne pripreme, brzina smrzavanja i veličina formiranih kristala u ćelijskom poroznom sistemu, kašnjenje promene temperature i eventualna rekristalizacija), predlložena su istraživanja i merenja zavisnosti ravnotežnog pritiska pare od temperature p = (T) za nekoliko prehrambenih proizvoda, pri kontrolisanoj promeni uticajnih veličina. U radu su dati rezultati ovih merenja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Marija; BEBIĆ, Dušan. Ravnotežni pritisak pare smrznutih prehrambenih proizvoda. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 23-26, feb. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/1778>. Datum pristupa: 10 july 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] DYER, D. F., OAIRPENTER, D. K., SUNDERLAND, J. E.: Equilibrium vapor pressure of frozen bovine muscle, J. Food Sci., 3:1 , 196, 1966.
[2] HILL. J. E., SUINDERLAND, J.E: Equilibrium vapor pressure and latent heat of sublimation for frozen meats. J. Food Techno1ogy, 21, 1276, 1967.
[3] SIMATOS, D.: Pression de vapour saturante des produits alimentaires congeles, Rev. Gen. Froid, 612, 1971/3.
[4] DIN 28416: Kalibrieren von Vakuum-metern in Bereich von 10-(3) bis 10(-7) m bar, Entwürf, 1973.
[5] GUTRIE, A.: Vacuum Technology, Jonn Willy, New York, London, Sydney, 1005.
[6] TODOROVIĆ, M.: Određivanje merodavnih parametara materijala pri sublimacionom sušenju, doktorski rad, Mašinski fakuitet, Beograd, 1976.

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>