Nacionalna tipologija stambenih zgrada u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u funkciji određivanja potrebne i isporučene energije za grijanje stambenog sektora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Džana Kadrić Branislav Živković Nijaz Delajić Berina Delajić Irma Bešović

Apstrakt

Naučnoistraživački projekti tipologije stambenih objekata provedeni u Republici Srbiji (RS) i Bosni i Hercegovini (BiH) omogućili su generisanje baze stambenih zgrada klasificiranih u skladu sa metodologijom predstavljenom u evropskom projektu „Tabula“. Zgrade su klasificirane prema periodima izgradnje i kategorijama u 39 kategorija u RS i 28 u BiH. Za svaku kategoriju su izabrane tipične zgrade, sa arhitektonskim karakteristikama svedenim na projektno stanje za koje je izvršen detaljni proračun energetskih karakteristika, izračunata potrebna energija za grijanje i emisija CO2, izvršena tipizacija građevinskih konstrukcija i termoenergetskih sistema za grijanje i pripremu potrošne tople vode te dati prijedlozi mjera unapređenja arhitektonsko-građevinskih dijelova zgrade, sistema grijanja i potrošne tople vode. Potrebna energija za grijanje za tipologiju u RS je izračunata za kontinurani rad sistema grijanja što omogućava poređenje sa sličnim istraživanjima i stavlja fokus na arhitektonske karakteristike zgrade. Za potrebe istraživanja u BiH izračunata je potrebna energija za grijanje za kontinuirani rad kao i za rad sa prekidima, sa standardizovanim parametrom koji uzima u obzir vrijeme rada sistema grijanja. U radu su upoređene vrijednosti potrebne energije za grijanje tipičnih objekata te potrebne i isporučene energije za kompletan stambeni sektor dvije države, izračunate iz podataka predstavljenih u nacionalnoj tipologiji. U okviru analize rezultata izvršeni su poređenje metodologije proračuna energetskih potreba stambenih zgrada iz dvije nacionalne tipologije, poređenje podatakadobijenih iz dvije nacionalne tipologije te predložene potrebne korekcije koje bi omogućile tačniju procjenu potrošnje energije za grijanje stambenog sektora dvije države. Posebna pažnja je posvećena smjernicama za korekciju dobijenih podataka iz nacionalih tipologija te što precizniju procjenu potrošnje energije stambenog sektora radi korektne procjenestvarnog potencijala za uštedu energije, što bi u konačnici dalo veći praktični značaj tipologiji stambenih zgrada.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KADRIĆ, Džana et al. Nacionalna tipologija stambenih zgrada u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u funkciji određivanja potrebne i isporučene energije za grijanje stambenog sektora. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 47, n. 1, p. 67-78, feb. 2018. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3335>. Datum pristupa: 01 july 2022 doi: https://doi.org/10.24094/kghc.018.47.1.67.
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** Energy Balances of Non-OECD Countries, International Energy Agency, 2015 Edition
[2] Granić, G., et al., Studija energetskog sektora u BiH, ESSBiH, 2008.
[3] Bosnia and Herzegovina First National Energy Efficiency Action Plan 2010–2018, final draft.
[4] *** Energy Balances of non-OECD Countries (2014), International Energy Agency.
[5] *** National Building Typologies, http://episcope.eu/building-typology/
[6] Loga, Tobias, Britta Stein, Nikolaus Diefenbach, Tabula Building Typologies in 20 European countries – making energy related features of residential building stock comparable, Energy and Buildings, Volume 132, 15 November 2016, Pages 4–12.
[7] Csoknyai, T. et al., Building stock characteristics and energy performance of residential buildings in Eastern-European countries, Energy and Buildings, Volume 132, 15 November 2016, Pages 39–52.
[8] Jovanović Popović, Milica, Dušan Ignjatović, Miloš Nedić, Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, GIZ – Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, 2013, ISBN: ISBN 978-86-7924-102-3.
[9] Arnautović Aksić, Dragica, Džana Kadrić, Nijaz Delalić, Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016, ISBN 978-9958-691-51-5.
[10] *** Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, 2011, Službeni glasnik Republike Srbije 61/2011, Republika Srbija.
[11] *** Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, 2010, Službene novine Federacije BiH 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, Bosna i Hercegovina.
[12] Bešović, Irma, Komparacija energetskih svojstava objekta u zavisnosti od lokacije i referentne klimatske regije, Završni rad, 2016, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
[13] *** Agencija za statistiku BiH, www.bhas.ba, Bosna i Hercegovina.
[14] Atanasiu, Bogdan, Alleviating fuel poverty in the EU, 2014, Buildings Performance Institute Europe (BPIE).