Totalni energetski sistem (TES) pre 50 godina i danas

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Peter Novak

Apstrakt

U radu je dat kratak pregled sadržaja referata „Totalni energetski sistem“ održanog prije 50 godina na 1.
Seminaru KGH u kojem su kao izvor energije bila predviđena fosilna goriva. S obzirom da se za proteklih 50
godina u samim principima TES, osim IoT, koji omogućuje optimizovano upravljanje sistemom, ništa bitno
nije promenilo, dodaje se pregled mogućnosti upotrebe OIE za izgradnju TES. Upotrebom novih tehnologija
za njihovu izgradnju naročito je prihvatljiva biomasa, jer ona omogućuje neprekidan rad sistema i veliku
fleksibilnost. Na osnovu najnovijeg razvijenog gasifikatora za drvne sečke sa kogeneracijom i primenom
serijskih apsorpcionih rashladnih uređaja, moguće je stvoriti TES za potpuno nezavisnu, fleksibilno distribuiranu
proizvodnju struje, grejanja i hlađenja uz minimalne troškove. Time se može ubrzati prelazak sadašnjeg društva
na društvo sa cirkulacijom organskog ugljenika. Predloženi sistem se može upotrebiti u svim zemljama na svetu,
koje poseduju dovoljno drvnog otpada.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NOVAK, Peter. Totalni energetski sistem (TES) pre 50 godina i danas. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 4, p. 341-348, nov. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/5914>. Datum pristupa: 13 july 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Peter Novak, Zbornik 1. Seminar: Klimatizacija visokog
pritiska i regulisanje postrojenja klimatizacije, SMEITS,
Beograd, Jugoslavija, 1969.
[2] D. Rutz, et all, CoolHeating, EU, Proj. No.: 691679 ,
prevod na srpski, 2017 (www.coolheating.eu)
[3] *** Gasiflex Gasifier 50, Ljubljana, Slovenija, 2019
(www.Gasiflex.com)
[4] Paolo Colaiemma: Trigeneration using Absorption Chiller
Technology, Maya spd., Milano, Italija, 2017 (www.
maya-airconditioning.com)
[5] *** Residential Total Energy System: Testing at the Canadian
Centre for Housing Technology (https://www.researchgate.
net/figure), 2019