Matematička analiza funkcije eksergije u otvorenim termodinamičkim sistemima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branko Pejović Goran Tadić Mitar Perušić Duško Kostić

Apstrakt

U radu je koristeći spregu I i II zakona termodinamike izveden opšti izraz za eksergiju (maksimalni tehnički rad)
za slučaj otvorenih termodinamičkih sistema. Dobijeni izraz iskorišćen je za određivanje relacije u zavisnosti
od temperature i pritiska na početku i kraju posmatranog procesa koja je pogodna za praktičnu upotrebu i
teorijsku analizu.
Metodom matematičke analize dobijena funkcija eksergije, detaljno je ispitana i posmatrana kao
dvodimenzionalni problem pri čemu je dobijena prostorna površina koja u opštem slučaju nema ekstremum. Isto
tako, radi potpunije analize sa matematičkog aspekta posmatrana su i dva karakteristična jednodimenzionalna
problema. Pokazano je da za slučaj konstantnog početnog pritiska postoji ekstremna tačka, što ne važi za slučaj
konstantne početne temperature.
Upotrebom savremene računarske tehnike, za karakteristične intervale parametara, dat je prikaz dobijene
funkcije u prostornom i ravanskom koordinatnom sistemu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PEJOVIĆ, Branko et al. Matematička analiza funkcije eksergije u otvorenim termodinamičkim sistemima. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 4, p. 361-365, nov. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/5917>. Datum pristupa: 13 july 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Базаров, И. П., Термодинамика, Bысшая школа, Москва,1983.
[2] Black, W. Z., Hartlay, J. G ., Thermodynamics, Harper and Row, New York, 1985.
[3] Вüki, G., Energetika, MK, Budapest, 1997.
[4] Carnot, S., Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres a developper cette puissance, Bachelier, Paris,1974.
[5] Doering, E., Schedwill, H., Dehl, M., Grundlagen der Technischen Termodynamik (5. Aufl.), Teunbner, Stuttgart, 2005.
[6] Жуковский, В. С.,Термодинамика, Энергоатомиздат, Москва, 1983.
[7] Fenn, J. B., Engines, Energy and Entropy, W. H. Freeman and Comp., New York, 1982.
[8] Гухман, А. А., Об основаниях термодинамики, Энергоатомиздат, Москва, 1986.
[9] Кarlekar, B. V., Termodynamics foe Engineers, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,1983.
[10] Козић, Ђ., Шелмић, Р., Термоднамика и термотехника (7. прер. изд.), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
[11] Козић, Ђ., Васиљевић, Б., Бекавац, В., Приручник за термодинамику, (14. Изд.) Машински факултет, Београд, 2007.
[12] Леонова, В. Ф., Термодинамика, Высшая школа, Москва, 1988.
[13] Michael, J. M., Howard, N. S., Fundamentals od Engineering Thermodynamics, Wiley, N.Y., 1999.
[14] Rant, Z, Termodinamika - knjiga za uk i prakso, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1983.
[15] Szargut, J., Termodynamika, PWN, Warszawa,1985.
[16] Bronštejn, I. N., Semendljejvska, K. A., Sprovočnik po matematike, GIFML, Moskva,1992.
[17] Kurepa, S., Matematička analiza, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.
[18] Bronštejn, I. N. (1998), Matematički priručnik za inženjere, Tehnička knjiga, Zagreb.
[19] Demidovič, B. P. (2005), Zadaci iz više matematike, Naučna knjiga, Beograd.
[20] Berman, G. N. (1995), Matematička analiza, Naučna knjiga, Beograd.
[21] Petric, N., Vojnovic, I., Martinac, V., Tehnička termodinamika, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2007.
[22] Galović, A., Termodinamika I, IV izdanje, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2010.
[23] Kanoglu, M., Y. A. Cengel, I. Dincer, Efficiency Evulation of Energy Systems, Springer Briefs in Energy, Springer Verlag, New York, 2012.
[24] Dincer, I, Rosen, M. A., Exergy, Energy, Enviromet and Sustainable Development, Elsevier, Oxford, 2013.
[25] Kotes, T. J., The Exergy Method of Thermal Plant Analysis, Butterworths, London,1995.