Ispitivanje orebrenih zagrejača vazduha sa raspršivanjem vode

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milena Otović Uroš Milovančević Vladimir Černicin Srđan Otović Snežana Stevanović

Apstrakt

U radu je opisana procedura merenja relevantnih parametara rada razmenjivača toplote sa orebrenim cevima koji rade kao zagrejači vazduha. Pored opisa eksperimentalne instalacije, date su i najbitnije geometrijske karakteristike ovih aparata. Radi određivanja merodavnih parametara za slučajeve rada sa vlaženja vazduha i bez njega, vršena su eksperimentana merenja toplotnih i strujnih performansi razmenjivača toplote. Kroz cevi je strujala voda kao topliji fluid. Prilikom izvođenja eksperimenata varirani su protoci i temperature radnih fluida u granicama definisanim parametrima rada same instalacije, dovoljni da se dobijeni rezultati mogu generalizovati. Obradom eksperimentalnih podataka odgovarajućim statističkim metodama cilj je bio da se odrede jednačine pogodne za inženjersku praksu. Definisani su koeficijenti otpora strujanju i prelazu toplote i vlage sa vazdušne strane na složenoj geometriji ovog tipa razmenjivača toplote pri realnim eksploatacionim uslovima, a u funkciji od merodavnih kriterijuma sličnosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OTOVIĆ, Milena et al. Ispitivanje orebrenih zagrejača vazduha sa raspršivanjem vode. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 89-90, feb. 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6043>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** EN 306: 1997 Heat exchangers – Methods of measuring the parameters for establishing performance.
[2] *** EN 307: 1997 Heat exchangers – Guidelines for preparing installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchanger.
[3] *** EN 1148: 1997 Heat exchangers – Water to water heat exchangers for district heating – Test procedure for establishing the performance data.
[4] *** EN 305: 1997 Heat exchangers – Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers.
[5] Batty, J., G., Danen, F., Van der Heul, J., Jansen, P., Nanning, Shell flow meter engineering handbook, McGraw–Hill, 2nd edition, 1985.
[6] *** SRPS ISO 3966: 2013 BSRIA AG 3/89.3.
[7] Jaćimović, B., S. Genić, Principi modeliranja u procesnoj tehnici, Skripta za doktorske studije, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
[8] Jaćimović, B., S. Genić, Difuzione operacije i aparati, Deo 1: Osnovi transporta supstancije, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
[9] Genić S., B. Jaćimović, M. Jarić, N. Budimir, Svojstva procesnih fluida, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
[10] Jaćimović, B., S. Genić, Toplotne operacije i aparati, Deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet i VEDES, Beograd, 2004.
[11] Genić, S., B. Jaćimović, Toplotne operacije i aparati, novo izdanje, u štampi
[12] Hausen, H., Warmeubertragung im gegenstorm, gleichstorm und kreuzstorm, Springer–Verlag, Berlin, 1976.
[13] Otović, M., M. Mihailović, S. Genić, B. Jaćimović, U. Milovančević, S. Marković, Reconsideration of data and correlations for plate finned–tube heat exchangers, Heat and Mass Transfer 54 (2), 2018.
[14] Marković, S., B. Jaćimović, S. Genić, M. Mihailović, U. Milovančević, M. Otović, Air side pressure drop in plate finned tube heat exchangers, International Journal of Refrigeration 99, 2018.
[15] Mihailović, M., U. Milovančević, S. Genić, B. Jaćimović, M. Otović, P. Kolendić, Air side heat transfer coefficient in plate finned tube heat exchangers, Experimental Heat Transfer, online, 2019.

Najčitanije od istog autora