Optimalni parametri geotermalnog toplifikacionog sistema Bijeljine

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Veljko V. Đuričković Aleksandra V. Đuričković

Apstrakt

Optimizacija rada klasičnog toplifikacionog sistema daje efekte veoma kratko vrijeme jer se stanje utoplifikacioni sistem ima toplotni izvor (bušotinu) konstantnog toplotnog kapaciteta, pa se ne priključuju novi potrošači. Radi toga se stanje sistema ne mijenja, pa je optimizacija takvog sistema veoma važan zahtjev, jer se time osigurava da sistem radi u optimalnom području čitavo vrijeme eksploatacije.
Lokacija geotermalne bušotine se određuje na osnovu hidrogeoloških istražnih radova, bez obzira na udaljenost od centra potrošnje toplotne energije. Radi toga je ekonomičnost transporta termalne vode od bušotine do potrošača veoma važan projektni zahtjev, koji zavisi, kako od kapaciteta bušotine, tako i od broja sati rada toplifikacionog sistema u toku godine. U radu je određena funkcionalna zavisnost ovih veličina, inače osnovnih projektnih parametara geotermalnog toplifikacionog sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐURIČKOVIĆ, Veljko V.; ĐURIČKOVIĆ, Aleksandra V.. Optimalni parametri geotermalnog toplifikacionog sistema Bijeljine. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 50, n. 3, p. 47-50, sep. 2021. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6674>. Datum pristupa: 17 oct. 2021
Sekcija
Tematski članci

Reference

Đuričković, V., Transport vode na veće udaljenosti. Novi pristup hidrauličnom proračunu, SMEITS, Procesing 95, Tivat, 1995.
Đuričković, V., Toplotne mreže, Univerzitetska knjiga. Banja Luka. s. 97, 1987.
Đuričković, V., Z. Ištvanić, Hidraulični proračun inženjerskih cijevnih mreža različitih temperaturnih režima rada, XIX Kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, s. 85-101, 1988.
Đuričković, V., Optimalni intervali rada toplotne mreže geotermalnog toplifikacionog sistema, Tehnički institut Bijeljina, Arhiv za tehničke nauke, br. 2, 2010.
Huttrer, W. G., Preliminary Rеvaluations Regarding the Potential for use of Deep Geothermal Resources in the District Heating System of Banja Luka, Burgess & Niple Lmt. Columbus Ohio, USA, 2004.
Lawrence, S. A., G. N. Tiwari, Performance of a greenhouse cum solar still for the climatic condition of Port Moresby, Renewable Energy, Vol.1, Issue 2, P. 249-255, 1991.
Sharma, P. K., G. N. Tiwari, V. P. Sarayan, Parametric studies of a greenhouse for summer conditions, Energy, Vol. 23, Issue 9, P. 733-740, 1998.
Tiwari, G. N., P. K. Sharma, R. K. Goyal, R. F. Sutar, Estimation of a greenhouse: a numerical and experimental study, Energy and Buildings. Vol. 28 Issue 3, nov. 1998., p. 241-250, 1998.
*** Katalog proizvođača cijevi Brugg Rohrsysteme