Анализа оправданости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bojana Simović Aleksandar S. Anđelković Miroslav Kljajić

Apstrakt

Савремено друштво и даље највећи део енергије обезбеђује се употребом фосилних горива. Погодности у погледу њиховог коришћења у овом тренутку се не може одрећи ни једна привреда у свету, али негативни аспекти и непрестани раст тржишних цена подстичу тежњу да се супституишу обновљивим изворима енер-гије. Србија поседује значајан потенцијал у обновљивим изворима енергије који је још увек недовољно искоришћен. Директивом 2009/28/ЕC Србији је постављен амбициозни циљ да повећа учешће обновљивих извора енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% до 2020. године. Највећи удео могла би имати биомаса, од које би се могло производити око четвртине укупне енергије. Предуслов наведених стремљења подразумева да се добијање енергије из биомасе реализује на термоенергетским постројењима високих енергетских пер-форманси и повољних еколошких и економских показатеља. Како Град Нови Сад последњих десет година нема базни извор топлотне енергије, идеја је да се изгради постројење које користи биомасу као гориво, што би био значајан помак у достизању циљева у погледу коришћења обновљивих извора енергије.


Предмет истраживања је анализа оправданости изградње базног топлотног извора на биомасу у окви-ру даљинског система грејања Новог Сада. Описана је градска мрежа енергетских објеката, постојећи базни извор и могућа стратегија развоја, у оквиру које је образложена сврха изградње новог базног извора. Спрове-дена је анализа енергетских потенцијала расположиве биомасе у Републици Србији а посебно у Аутономној Покрајини Војводини и извршена упоредна техно-економска анализа три варијанте постројења на биомасу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMOVIĆ, Bojana; ANĐELKOVIĆ, Aleksandar S.; KLJAJIĆ, Miroslav. Анализа оправданости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 85-96, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4086>. Datum pristupa: 21 july 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] ЈКП "Новосадска Топлана", Стратегија развоја ЈКП "Новосадска топлана" до 2021. године са визијом развоја могућих праваца развоја до 2032.године, Нови Сад 2010
[2] Документација преузета у ЈКП "Новосадска топлана" у Новом Саду
[3] World Bioenergy Association (2015), Bioenergy action plan Vojvodina
[4] Универзитет у Београду и Рударско-геолошки факултет (2013), Нацрт стратегије развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
[5] Тодор Јанић, Братислав Миленковић, Миладин Бркић, Зоран Јањатовић, Даријан Павловић, Зорица Глуваков (2012), Енергетска ефикасност и анализа потенцијала биомасе у општини Бор, UNDP – Србија
[6] CEWEP, A decade of Waste-to-Energy in Europe, Брисел 2013
[7] Службени гласник РС, број 84/04 (2009), Уредбa о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и топлотне енергије, Влада Републике Србије
[8] Daniel Rolph Schneider, Dražen Lončar, Željko Bogdan (2010), Cost Analysis of Waste-to-Energy Plant, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
[9] Serbia Energy (2015), Србија: Анализа трошкова производње електричне енергије у оквиру хармонизације са прописима ЕУ из области животне средине, трошкова ТЕ и трговине енергијом
[10] Службени гласник РС, број 25/2015 (2015), Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обавезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде, Влада Републике Србије
[11] BioRES project (2016), Price overviews of woody bioenergy products in Serbia
[12] Бојана Симовић, Студија изводљивости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада, мастер рад, Факултет техничких наука, Нови Сад 2018