Otapanje amonijačnih isparivača metodom potpune kondenzacije toplog gasa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Beljanski Mark Sever Uroš Milovančević

Apstrakt

Prilikom rada hladnjaka vazduha – isparivača na temperaturama nižim od 0°C dolazi do stvaranja leda na njegovoj površini što smanjuje njegovu efikasnost. U industrijskim amonijačnim postrojenjima čest je slučaj da se pregrejana para sa potisa kompresora koristi kao medijum za otapanje (zbog česte upotrebe izraza topli gas u praksi i njegove jednostavnosti, u nastavku će se koristiti taj termin). U radu je opisan nov pristup otapanja toplim gasom gde se koristi njegova celokupna toplota promene faze tokom trajanja procesa otapanja. Na taj način dolazi do uštede energije, direktnim smanjenjem potrošnje toplog gasa (manja količina gasa se vraća na usis kompresora,) kao i skraćenja vremena otapanja. Polazna tačka pri analizi uštede energije je često primenjivani način otapanja amonijačnih isparivača toplim gasom, kontrolisanog pomoću ventila konstantnog pritiska (pritisno kontrolisano otapanje).Ovaj princip otapanja je da se proces kontroliše preko pritiska koji vlada u isparivaču tokom otapanja, što ne dovodi do potpune kondenzacije toplog gasa. U početku otapanja celokupan protok toplog gasa će se kondenzovati, ali kako proces teče sve će se manja količina kondenzovati, i pred kraj imamo situaciju da je najveći deo protoka čini topli gas (tj. vlažna para, velikog stepena suvoće) koji bespotrebno opterećuje kompresor. Kod otapanja sa potpunom kondenzacijom, proces se ne kontroliše preko pritiska na već preko stanja gasa na samom izlazu iz isparivača, to jest dozvoljava se da samo tečna faza toplog gasa napusti isparivač. Ovo uzrokuje da kompresor relativno malu količinu gasa (nastalu ekspanzijom tečnosti sa pritiska otapanja na usisni pritisak kompresora) treba ponovo da komprimuje i to umnogome manju ne samo u odnosu na pritisno otapanje već i u odnosu na protok kada je isparivač u režimu hlađenja. Na istom isparivaču i pri istim uslovima rada, mereni su i upoređeni rezultati rada u obe metode otapanja kako bi se dobio merodavan zaključak. Analizom merenih podataka vidi se da je protok toplog gasa manji kod nove metode otapanja kao i da je vreme otapanja skraćeno.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BELJANSKI, Vladimir; SEVER, Mark; MILOVANČEVIĆ, Uroš. Otapanje amonijačnih isparivača metodom potpune kondenzacije toplog gasa. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 163-174, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4097>. Datum pristupa: 16 july 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] Markovski, Rashladnji uređaji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2006.
[2] Vujić, S., Markovski, M., Pejković, S., Raičević,R., Hrnjak, P., Rashladnji uređaji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 1980.
[3] Energy and Function Analysis of Hot Gas Defrost in Ammonia Refrigeration Systems,
Niels Vestergaard, Global Application Excellence Manager, Industrial Refrigeration, i Morten Juel Skovrup, Global Applications Excellence Manager, Industrial Refrigeration, Danfoss A/S
[4] Effective and cost-efficient hot gas defrost methods, 2017
[5] Niels P Vestergaard, Global Application Expert, Industrial Refrigeration, Danfoss A/S