Simulacija temperature оbјеktа u zavisnosti оd spoljne temperature i isporučene toplote grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nenad Miloradović

Apstrakt

U radu је izložen primer termodinamičke kompjuterske simulacije temperature u stanovima korisnika grejanja, u zavisnosti od spoljne temperature i isporučene toplotne energije, koje se prate iz sata u sat. Razmotren је jedan matematički model zasnovan nа Njutnovom zakonu prelaza toplote. Upoređivanjem teorijskih i stvarnih vrednosti temperatura, moguće je dalje testiranje i usavršavanje ove kompjuterske simulacije. Program EXCEL 97, u komeje vršena simulacija, omogućava procenu роtrošnje toplotne energije, kako nа dnevnom, tako i nа godišnjem nivou, kao i interesantnu prezentaciju podataka. Zbog toga u daljem radu treba insistirati nа daljinskom merenju stvarnih temperatura u stanovima potrošača toplotne energije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILORADOVIĆ, Nenad. Simulacija temperature оbјеktа u zavisnosti оd spoljne temperature i isporučene toplote grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 24-33, apr. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4619>. Datum pristupa: 16 july 2024
Sekcija
Simulacija merenja u sistemima KGH

Reference

[1] Milinčić, D.: Prostiranje toplote, Mašinski fakultet, Beograd, 1984.
[2] Todorović, В.: Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.
[3] Nikolić, D., Р. Vasiljević, D. Gunjić, А. Nedić i D. Мinić: Daljinsko upravljanje i nadzor nad toplotnom podstanicom u muzeju savremene umetnosti, zbornik radova sa Tridesetog kongresa о KGH, SMEIТS, Beograd, 1999, str. 315-319.
[4] Twidell, Ј. W., А. D. Weir: Renewable energy resources, Е. & F. N. Spon, London, 1986.
[5] Milanković, М.: Каnоn osunčavanja Zemlje i njegova primena nа problem Ledenih doba (2. deo), Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
[6] Todorović, В.: Кlimatizacija, SMEIТS, Beograd, 1998.
[7] Korać, V.: Toplotna sanacija postojeće poslovne zgrade, zbornik radova sa Tridesetog kongresa о KGH, SMEIТS, Beograd, 1999, str. 320-330.
[8] Zekonja, Р. i В. Živković: Opšti oblik jednačina za određivanje "kliznog dijagrama" u kućnoj instalaciji i direktnom sistemu daljinskog grejanja, KGH, 2/1996, SMEIТS, Beograd, 1996, str. 47-51.
[9] Živković, В. i Р. Zekonja: Opšti oblik jednačina za određivanje "kliznog dijagrama" u indirektnom sistemu daljinskog grejanja, KGH 3/1996, SMEIТS, Веograd, 1996, str. 39-43.
[10] Vučetić, R.: Zdravlje životne sredine i promena klime, izbor tekstova, SMEIТS, Beograd, 1994.
[11] Reknagel-Sprenger: Grejanje i klimatizacija, Građevinska knjiga, Beograd, 1984.
[12] Lukić, N.: Uticaj termičkog omotača zgrade nа potrošnju toplotne energije u uslovima značajnih promena spoljne temperature u zimskom i prelaznom periodu, zbomik radova sa 11 . savetovanja toplana Jugoslavije ТОРУИ 2000, ЈКР "Gradska toplana" - Niš, Niš, 2000, str. 109-116.
[13] Živković, В. i Р. Zekonja: Кlizni dijagrami za niskotemperaturske režime greјаnја i njihova sprega sa daljinskim grejanjem, zbornik radova sa 11. savetovаnја toplana Jugoslavije ТОРУU 2000, ЈКР "Gradska toplana" - Niš, Niš, 2000, str. 137-142.
[14] Nikolić, D., Р. Vasiljević i R. Savić: Temperaturske razlike nа području Beograda, zbornik radova sa 11. savetovanja toplana Jugoslavije TOPYU 2000, ЈКР "Gradska toplana"-Niš, Niš, 2000, str. 76-81.
[15] Kelly, Ј.: Microsoft Ехсеl 97 Korak ро korak, СЕТ, Beograd, 1997.
[16] Škodrić, М.: Ustanovljavanje referentne godine sa merodavnim podacima za ekonomsko-energetske analize, zbomik radova sa Četrnaestog sеminаrа о KGH, SMEIТS, Beograd, 1983, str. 173-188.