Parametri energetske sertifikacije zgrada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Snežana M. Petrović

Apstrakt

U radu su izloženi kriterijumi energetske efikasnosti objekata, polazeći od zahteva Evropske direktive 2002/91/EC i potrebnih usaglašavanja sadašnjih propisa u Srbiji sa tim zahtevima. Direktivom se propisuje energetska sertifikacija zgrada, kao i niz drugih mera, čija se primena može iskazati određenim brojem ključnih parametara, koji se iskazuju sertifikatom. Tako se veličine omotača objekta, njegove grejane zapremine, faktora oblika kao izvedene veličine iz prethodne dve, površine objekta, način grejanja objekta, vrste, načina i mere korišćenja obnovljive energije, srednjih mesečnih temperatura spoljašnjeg vazduha, pojavljuju kao veličine prema kojima se određuje potrebna količina toplote za grejanje objekta, kao ključni parametar energetske efikasnosti objekta. Kao dodatni pokazatelji energetske efikasnosti pojavljuju se koeficijenti transmisionih i ventilacionih gubitaka toplote, ukupni godišnji gubici toplote, iskoristivi godišnji unutrašnji dobici toplote, solarni dobici i ukupni iskoristivi godišnji dobici toplote. Prikazane su računske i dozvoljene vrednosti parametara, kao i njihov uticaj na postizanje energetske efikasnosti objekta.  

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETROVIĆ, Snežana M.. Parametri energetske sertifikacije zgrada. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 71-77, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5182>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Energetska efikasnost u građevinskim objektima

Reference

[1] *** European Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings, EUR-Lex- 32002L0091-EN.
[2] *** EnEV 2004 – German Energy Saving Regulation.
[3] Матросов, Ю. А., Законодательство и стандартизация Европейского Сою‑ за по энергоэффективности зданий, AВОК №8/2003.
[4] Матросов, Ю. А., Современное состояние нормативной базы энергоэф- фективности зданий в России: Бюлл. ЦЭНЭФ. 2001. № 31.
[5] *** Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, www.mem. sr.gov.yu.
[6] *** Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.
[7] Todorović, B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.