Matematičko modeliranje i simulacija kriogenog razmenjivača toplote

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Sićović Dragutin Debeljković

Apstrakt

Rad se bavi modelovanjem, identifikacijom i simulacijom jednog kriogenog razmenjivača toplote. Pošlo se od predložene strukture matematičkog modela kriogenog razmenjivača toplote datog u obliku nelinearnog sistema diferencijalnih jednačina sa nepoznatim parametrima. Jednačine su dobijene na osnovu materijalnog i energetskog bilansa za nestacionarni uslov rada razmenjivača toplote. Termodinamičke veze veličina stanja definisane su na osnovu odgovarajućih tabela. Nepoznati parametri modela određeni su na osnovu eksperimentalnih podataka, teorije sličnosti i parametarske identifikacije. Sa procenjenim parametrima, a u cilju provere valjanosti modela, izvršena je simulacija modela razmenjivača toplote. Poređenjem vrednosti odgovarajućih promenljivih dobijenih simulacijom i merenjem u procesu, konstatovano je dobro slaganje modela i procesa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIĆOVIĆ, Aleksandar; DEBELJKOVIĆ, Dragutin. Matematičko modeliranje i simulacija kriogenog razmenjivača toplote. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 335-341, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5221>. Datum pristupa: 16 july 2020
Sekcija
Tehnika hlađenja i rashladni uređaji