Komprimovani prirodni gas, alternativa mazutu u bolnicama Republike Srbije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin Ivošev Branislav Ramjanc

Apstrakt

U trinaest najvećih bolnica i kliničkih centara Republike Srbije, utroši se oko 9.200 tona mazuta godišnje za potrebe grejanja, zagrevanja sanitarne vode i tehnološke potrebe kuhinja i pranje veša. Sa energetskog aspekta, to čini godišnju konverziju energije goriva, u toplotnu energiju, u iznosu oko 96.600.000 kWh. Osim toga, posledica sagorevanja navedene količine mazuta, su emisije opasnih i štetnih produkata sagorevanja u dimnim gasovima: oko 25.000.000 kg, godišnje, ugljendioksida (CO2), oko 200 kg azotovih oksida (NOx), oko 221.000 kg sumpordioksida (SO2) i oko9.000 kg čestica čađi. Samim tim, ekološki aspekt sagorevanja energenata čini ključnu oblast ovog rada i skreće pažnju na dva ozbiljna apsurada: (a) da se mazut koristi u zdravstvenim institucijama i (b) da su ovo jedine institucije ove vrste u Evropi (ima ih još samo na Balkanu), koje kao energent koriste mazut. Glavna poruka rada je zamena tečnih naftnih derivata (mazuta ili lož ulja) sa komprimovanim prirodnim gasom (CNG). Rad navodi ciljeve koji se postavljaju pred projekte zamene mazuta komprimovanim prirodnim gasom, metode koje koriste projekti ove vrste i sve benefite od implementaije projekata ove vrste. Osim toga, iz rada se da zaključiti da je, za naše uslove, zamena mazuta sa komprimovanim prirodnim gasom u bolnicama Srbije, ovog trenutka, ekonomski najrentabilniji, ekološki održiv na duži vremenski period, fizički najefikasniji i najlogičniji način poboljšanja energetske efikasnosti proizvodnje toplote, smanjenje emisija opasnih i štetnih produkata sagorevanja i smanjenja materijalnih troškova poslovanja bolnica.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVOŠEV, Marin; RAMJANC, Branislav. Komprimovani prirodni gas, alternativa mazutu u bolnicama Republike Srbije. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 45-52, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6170>. Datum pristupa: 17 oct. 2021
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** Worrld Health Organization
[2] Dr Marin IVOŠEV,dipl.maš.ing. Idejno rešenje sa studijom energetske, ekološke i ekonomske (finansijske) opravdanosti zamene mazuta sa komprimovanim prirodnim gasom (CNG-om) u Bolnici „Sveti Luka“ Smederevo, 2014
[3] *** Gasteh, Inđija, 2015
[4] Dr Marin IVOŠEV,dipl.maš.ing. Idejno rešenje sanacije i adaptacije opreme na mazut u Niškoj toplani “SOMBORSKA”, na bazi zamene mazuta sa komprimovanim prirodnim gasom (CNG-om, 2016
[5] Dr Marin IVOŠEV,dipl.maš.ing. Projekat zamene mazuta i lož ulja sa Komprimvanim prirodnim gasom
[6] (CNG-om) u Opštoj bolnici u Novom Pazaru (Idejno rešenje mašinske i elektro instalacije za Komprimovani prirodni gas u Kotlarnici bolnice, 2014
[7] Dr Marin IVOŠEV,dipl.maš.ing. Idejno rešenje (Glavna sveska, Projekat mašinskih instalacija) zamene mazuta sa komprimovanim prirodnim gasom u kotlarnici CENTAR, Toplane u Kladovu, 2017
[8] Dr Marin IVOŠEV,dipl.maš.ing. Ekološki aspekti sagorevanja energenata u ZASTAVA ENERGETCI Kragujevac, Magistarska teza, 1998