Primena neopalenizma u klimatskim uslovima sa čestom maglom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nenad Miloradović

Apstrakt

Neolepenizam predstavlja novu vrstu energetski efikasne arhitekture koja bi mogla da odgovori na izazove održivog razvoja, pre svega kao pasivno sredstvo zaštite u borbi sa uticajem globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Autor je pozitivna iskustva arhitekture Lepenskog Vira (Srbija) unapredio i optimizovao i načinio model male porodične kuće neolepenizma sa ravnim krovom, kojeg je prezentovao na 50. međunarodnom kongresu i izložbi o KGH u Beogradu 2019. godine. Prilikom izlaganja modela u diskusiji na izložbi postavljeno je pitanje: „Da li se ova arhitektura može primeniti u klimatskim uslovima sa čestom pojavom jutarnje magle?“ Koristeći meteorološke baze podataka programa Meteonorm i tipične meteorološke godine za Ljubljanu (Slovenija), kao i već ranije sačinjen program u Ekselu koji je bio primenjivan u proračunima za ovu arhitekturu neolepenizma, autor u radu prezentuje dobijene rezultate za Ljubljanu, gradu koji se nalazi u kotlini i gde su česte pojave jutarnje magle. U meteorološkim podacima pojava česte jutarnje magle se manifestuje kroz smanjen intenzitet direktnog Sunčevog zračenja u jutarnjim satima. U radu su izvedeni zaključci koji se tiču optimalne orijentacije objekata neolepenizma za ovakvu vrstu klime u zavisnosti od energetske klase objekta. Dobijeni rezultati na nivou cele godine ukazuju da je za potrebe grejanja istočna orijentacija je neznatno bolja od južne za objekte B energetske klase, dok za slabije izolovane objekte neznatnu prednost ima južna orijentacija. Za područje Ljubljane orijentacija objekta neolepenizma nema značajniju ulogu za potrebe grejanja, ali ipak autor smatra da treba zadržati prvobitno pretpostavljenu istočnu orijentaciju kao optimalnu, zbog potreba hlađenja tokom letnje sezone. Ipak, presudnu ulogu u uštedi energije i ostvarivanju termičkog komfora, osim dobre termoizolacije, ima i kompaktnost oblika arhitekture neolepenizma.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILORADOVIĆ, Nenad. Primena neopalenizma u klimatskim uslovima sa čestom maglom. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 53-58, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6171>. Datum pristupa: 17 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.24094//kghk.020.51.1.53.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Miloradović, N., Lepenski Vir – the prehistoric energy efficient architecture, REHVA Journal, Vol. 5, 2016, pp. 55-59.
[2] Miloradović, N., Neolepenism as a type of energy efficient architecture, Proceedings 50th Congress and Exhibition KGH, SMEITS, Belgrade, Serbia, 2019.
[3] Miloradović, N., O optimalnoj orijentaciji zgrade, Proceedings 48. Kongres KGH, SMEITS, Beograd, Srbija, 2016.
[4] Twidal, J.W., Weir, A.D, Renewable energy resources, E.&F.N. Spon., London, 1986, (Russian edition, Твайделл, Дж., Уэйр, А., Возобновляемые источники энергии, Энергоатомиздат, Москва, 1990).
[5] ***, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Службени гласник РС 61/2011.
[6] ***, Tipical Meteorological Years Data Bases, TMY 2, Meteonorm, TRNSYS 16, Simulation Studio, 2006.