Primenjena termotehnika u zgradarstvu, sofisticirani termotehnički sistemi integrisani u zgradama i patogeni mikroorganizmi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mile Šiljak

Apstrakt

Planirana ili/i neplanirana događanja u okruženju, koja su direktno ili indirektno u vezi sa određenom strukom ili su multidisciplinarnog karaktera, utiču na iniciranje i usmeravanje pravca i smera istraživačkih pohoda „budnih“ strukovnih analitičara ili/i istraživača te struke, odnosno tih struka. I upravo pojava „opake infekcije - SARS CoV 2” na prostoru Planete Zemlje, inicirala je i predmetno strukovno istraživanje u oblasti primenjene termotehnike, a u delu dve parcijalne celine, koje mogu biti u interakciji sa infekcijom, odnosno mogu biti i u uzročno-posledičnoj vezi: „primenjena termotehnika u zgradarstvu (samo poslovne i stambene zgrade)“ – „sofisticirani termotehnički sistem integrisan u poslovnu ili stambenu zgradu“ – „patogeni mikroorganizmi“. Kada su u opštoj, stručnoj i/ili naučnoj javnosti prisutne brojne informacije, dezinformacije, tumačenja, zablude ili/i nedoumice u „SARS CoV 2 pandemijskoj crnoj kutiji“, pristupilo se predmetnom istraživanju analitički i principijelno, uz primenu metode analize, a isto je zasnovano na „logici racionalnog delanja“, u naznačenoj oblasti. Pristupni aspekti prilagođeni su predmetu istraživanja, imperativno a konsekutivno nametnutih potrebom za analizom i ocenom kauzabilnosti između navedenih parcijalnih celina i patogenih mikroorganizama.


Nalazi između ostalog ukazuju, da akceptirane parcijalne celine u fazi namenskog korišćenja postojeće poslovne ili stambene zgrade, ako su iste nastale kao rezultat savesnog, stručnog, odgovornog i visoko profesionalnog rada multidisciplinarnih neimara, i ako su u njima integrisani odgovarajući sofisticirani termotehnički sistemi, koji poseduju sistemsku funkcionalnu i radnu sposobnost i koji ostvaruju zadovoljavajuću sistemsku funkciju cilja, tada i zaista isti ne „proizvode“ patogene mikroorganizme, ne učestvuju u njihovom prenosu, ne intenziviraju njihovu patogenost i aktivnost, ne doprinose pojavi pandemije, ne ugrožavaju zdravlje ljudi i ne uzrokuju njihovu smrtnost, i sl., ali u osnovi nisu i predodređeni da „uništavaju” patogene mikroorganizme dospele vansistemski u sistem ili/i u tretirane ograničene zatvorene prostore zgrade, u kojima borave ljudi izvan radnih aktivnosti ili/i vrše radne aktivnosti, pojedinačno ili u grupama. U zavisnosti od vrste zastupljnog sofisticiranog termotehničkog sistema u zgradi, ako je to i potrebno, na istim mogu se izvršiti rekonstruktivni zahvati, da bi se izvršila „imunizacija” sistema, pri čemu to mogu prepoznati i projektovati, profesionalni, stručni, iskusni i struci posvećeni termotehničari. Neophodno je napomenuti, da se predmetna eksploracija sprovodi iz deontoloških razloga, a u cilju unapređenja teorije i prakse u naznačenoj oblasti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠILJAK, Mile. Primenjena termotehnika u zgradarstvu, sofisticirani termotehnički sistemi integrisani u zgradama i patogeni mikroorganizmi. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 101-110, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6177>. Datum pristupa: 17 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.020.51.1.101.
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** Pravilnik o klasifikaciji objekata ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
[2] Popović, Ž., Zgradarstvo, AGM, Beograd, 2007.
[3] Šiljak, M. Strukovna nadležnost u oblasti energetske efikasnosti zgrada, Beograd, KGH, godište 41 (2012), br. 4, str. 63-68.
[4] Šiljak, M. Building-Efficiency-Confusion-Misconception-Reality, Clima 2016, 12th REHVA World Congress, Aalborg, Denmark, 2016, CD-edition, volume 6.
[5] Šiljak, M. Funkcija cilja i strukturna i sadržajna uređenost sofisticiranih termotehničkih sistema koji se integrišu u građevinski objekat i aspekt energetske efikasnosti, Inženjerska komora Srbije, Regionalni centar Kragujevac, Predavanje u Požarevcu, dana 15. aprila 2016.
[6] *** Zakon o planiranju i izgradnji “Službeni glasnik RS”, br. 72 od 3. septembra 2009, 81 od 2. oktobra 2009 - ispravka, 64 od 10. septembra 2010 - US, 24 od 4. aprila 2011, 121 od 24. decembra 2012, 42 od 14. maja 2013 -US, 50 od 7. juna 2013 - US, 98 od 8. novembra 2013 - US, 132 od 9. decembra 2014, 145 od 29. decembra 2014, 83 od 29. oktobra 2018, 31/2019-9
[7] *** Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020)
[8] *** https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-52722140
[9] *** https://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/7174/Mikroorganizmi-i-infekcije.html
[10] *** https://sr.wikipedia.org/wiki/Patogen
[11] *** https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-faq
[12] *** file:///C:/Users/Computer/Downloads/DismantlingtheVirus-Theory%20(1).pdf
[13] *** http://pharmpdf.com/m/members.chello.nl1.html
[14] *** https://learninggnm.com/
[15] *** https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf
[16] *** https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID- 19_specific_guidance_document_Use_of_fan_coils_and_avoiding_recirculation_.pdf