Tehnoekonomska optimizacija kombinovanih niskotemperaturnih sistema grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Gjerasimovski Maja Sharevska Natasha Gjerasimovska Monika Sharevska Milan Šarevski

Apstrakt

Racionalno korišćenje niskotemperaturne otpadne toplote industrijskih i energetskih sistema i niskotemperaturne toplote geotermalne vode u sistemima grejanja je tehno-ekonomski opravdano, ekološki korisno i dovodi do povećane energetske efikasnosti. Prikazana je metoda uporedne tehnoekonomske analize niskotemperaturnih sistema grejanja koji koriste industrijsku otpadnu toplotu i/ili geotermalnu vodu, sa sistemima kotlovskog grejanja na tradicionalna fosilna goriva, sistemima grejanja sa toplotnim pumpama i električnim sistemima grejanja. Oblasti njihove prioritetne primene definisane su na osnovu tehnoekonomskih kriterijuma prema cenama niskotemperaturne toplotne energije, energije za grejanje na fosilna goriva, električne energije kao i prema koeficijentu godišnje upotrebe instaliranog grejnog kapaciteta, investicionim troškovima, struktura kombinovanog sistema grejanja i koeficijent performansi toplotnih pumpi. Analizirani su pojedinačni i kombinovani sistemi grejanja. Uvedeni su kombinovani sistemi koji sadrže bazni podsistem niskotemperaturnog grejanja sa malom snagom, velikog kapaciteta (toplotna energija) i vršni podsistem grejanja velike snage, malog kapaciteta (toplotna energija), sa jednim cevnim krugom i odvojenim dvostrukim cevnim krugom i data je uporedna analiza. Karakteristike kombinovanih sistema grejanja sa niskotemperaturnim podsistemom grejanja koji se koriste za proizvodnju energije za pokrivanje osnovnih zahteva za grejanjem i podsistem kotla za proizvodnju energije za najviše potrebe za toplotom razmatraju se i upoređuju pomoću toplifikacionog dijagrama grejanja. Različiti odnosi energije i snage između osnovnog niskotemperaturnog podsistema i vršnog podsistema kotla za različite temperature termalne vode (otpadna topla voda, geotermalna voda) kao niskotemperaturnog izvora toplote prikazani su u dijagramu grejanja. Predložena je optimalna primena podsistema toplotne pumpe u kombinovanom sistemu grejanja. Studija pokazuje da se preferiraju niskotemperaturni sistemi grejanja kada je cena niskotemperaturne energije niska i stepen godišnje eksploatacije kapaciteta je visok. Za uslove vlažne kontinentalne klime karakteristične za centralni deo Balkana, identifikovane sa kratkim periodom relativno niskih temperatura naznačenim oštrim vrhom na dijagramu grejanja, procenjuje se koeficijent godišnje eksploatacije kapaciteta i predlažu se optimalni sistemi grejanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GJERASIMOVSKI, Aleksandar et al. Tehnoekonomska optimizacija kombinovanih niskotemperaturnih sistema grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 59-65, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6700>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Članci

Reference

[1] Barbier, E. Geothermal energy technology and current status: an overview. Renew Sustain Energy Rev 2002;6(1):3e65.
[2] Шаревски, В., Рациональное использование геотермальной энергии для отопления оранжерейных комплексов, Журнал МЭИ, Москва 1991
[3] Čerepnalkovski, I., Petrovski, I., Šarevski, M., A method for techno – economic optimizati-on of a district heating system with a heat pump, Klima 2000, Sarajevo, 1989
[4] Čerepnalkovski, I., Ciconkov, R., Šarevski, M., Optimization of the heat pump system in a greenhouse complex with the utilization of the heat from the geothermal water, XVII Interna-tional congress für Kühltechnik, Wien, Austria, 1987
[5] Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., Šarevski, V., Energy efficient buildings and combined thermal systems for electricity production, heating, refriger-ation and air conditioning, KGH 2020, SMEITS, Belgrade, Serbia 2020