Sistemsko upravljanje kvalitetom energetskih sistema u fazi razvoja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mitar Bijelić Zdravko Bijelić

Apstrakt

Projektovanje je ključna faza razvoja i osvajanja koja određuje karakter kvaliteta energetskog sistema. Energetski sistemi su izuzetno složeni sistemi koji se u uslovima dinamičnosti i otvorenosti prema okruženju ne mogu posmatrati  samo kao tehničko pitanje. Potrebno je da se posmatraju sa više aspekata kao što su:tehničko-tehnološki,  ekonomsko-organizacioni, prirodno-biološki, socio-psihološki, ekološko-bezbjednosni, obrazovno-etički, pravno-zakonodavni i slišno. Aspekti i korelacije tehničkog karaktera se mogu veoma pouzdano opisati primjenom rigidne matematike. Međutim, aspekte i korelacije drugih karaktera nije moguće opisivati rigdnom matematikom. U ovakvoj situaciji u cilju matematičkog modeliranja u funkciji odlučivanja o zadovoljavajuće optimalnim razvojnim rješenjima problem se može rješavati primjenom fazi logike. U ovom radu je prikazan model matematičke optimizacije integrisanog kvaliteta energetskih sistema u fazi razvoja primjenom tehnologije fazi skupova. Posmatrano matematički model je dosta jednostavan, jer predstavlja funkciju jedne nezavisno promjenljive.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BIJELIĆ, Mitar; BIJELIĆ, Zdravko. Sistemsko upravljanje kvalitetom energetskih sistema u fazi razvoja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 163-176, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6710>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Članci

Reference

[1] Bašić, Đ. (1998), Simulacija i modeliranje sistema, Institut za energetiku i procesnu tehniku, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
[2] Bijelić, Z., Milanović, B,. Bijelić, M. (2021), Model optimalnog sistemskog upravljanja u vojnoj proesnoj industriji u uslovima COVID-19, Procesing`21, Međunarodni kongres o pro-cesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, pp 41, Novi Sad.
[3] Bijelić, Z., Pavlović, D., Bijelić, M.,Bijelić, Ž. (2021), Upravljanje integrisanim prostornim razvojem na nivou lokalne zajednice, Naučno.stručna konferencija Prostorno planiranje raz-voj lokalne zajednice, Udruženje inženjera Beograd, Zbornik radova, pp 236-245, Beograd.
[4] Bijelić, Z. (2019), Višedimenzionalno integrisano upravljanje razvojnim promjenama termo-energetskih sistema, Kongres KGH 2019, Zbornik rezimea radova, pp 23, Beograd.
[5] Bijelić, Z., Milanović, B. (2018), Optimalno privređivanje-ekonomija budućnosti, Monogra-fija Ekonomska teorija u periodu 1958-2018, pp 291-313, Institut ekonomskih nauka, Beo-grad.
[6] Bijelić, Z., Pavlović, D., Milanović, B. (2019), Model upravljanja energijom i ekologijom na bazi znanja o razvojnim promenama, Konferencija VODA 2019, Zbornik radova, pp 29-36, Zlatibor.
[7] Bijelić, Z., Bijelić, M., Milanović, B. (2019), Istraživanje efekata i ograničenja izgradnje obnovljivih izvora električne energije na bazi domaćeg znanja, Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Zbornik radova, pp 71-76, Beograd.
[8] Bijelić, Z., Milanović B., Miletić D. (2018), Development of mathematical model for opti-mal management of technological development changes, International Scientific Conference MMA 2018, Fakultet tehničkih nauka, pp 297 -300Novi Sad.
[9] Bijelić, Z., Milanović, B., Bijelić, M., Bijelić, Ž. (2018), Upravljanje integrianim kvalitetom sa aspekta optimizacije integrisanih razvojnih promjena, Naučni skup sa međunarodnim u-češćem ETIKUP 2018, pp. 61-64, Novi Sad.
[10] Bijelić, Z., Milanović, B., Bijelić, M., Miletić, D. (2018), Tradicionalno i savremeno sistem-sko upravljanje kvalitetom NVO, Naučni skup sa međunarodnim učešćem ETIKUP 2018, pp. 65-68, Novi Sad.
[11] Bijelić, Z., Milanović, B., Bijelić, M. (2017), Razvoj integrisanih modela primenom inte-gralne optimizacije u funkciji integrisanog kvaliteta, Naučna skup sa međunarodnim u-češćem ETIKUM 2017, pp. 9-12, Novi Sad.
[12] Bijelić, Z., Miletić, D. (2018), Economic effects of investment in hydro-electric power plants in the Republic os Serbia and Bosnia and Hercegovina. International Scientific Confetence IES 2018, pp 139-141, Beograd.
[13] Bijelić, Z. (2019), Multidisciplinarna znanja kao ključ za preventivu tehnogenih katastrofa, Međunarodna naučna konferencija: Uticaj prirodnih i tehnoloških katastrofa na životnu sredi-nu i privredu, Knjiga apstrakata, pp 92. Beograd.
[14] Bijelić, Z. (2018), Razvoj modela optimizacije upravljanja integrisanim razvojnim promje-nama, Druga doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
[15] Bijelić, Z. (2014), Ograničenja i mogućnosti upravljanja krizom i razvojem Republike Srp-ske, Međunarodni naučni skup OD KRIZE DO RAZVOJA 2014, pp 305-315, Banja Luka.
[16] Bijelić, Z., Milanović, B., Jovišić, M., Jelačić, B. (2017), Research of development and pro-duction effects machinery and electric system for hydro powe plants on the basis of its tec-hnologies, IRMES 2017, pp 429-437.
[17] Bijelić, Z., Milovanović, B., Bijelić, M., Stankić, M. (2017), Mathematical modeling of de-velopment structures of hydro power plant in the optimal technologihal development functi-on, International Conference IEES 2017, pp 326-331, Zrenjanin.
[18] Bijelić, Z., Milovanović, B., Stankić, M. Bijelić, M. (2017), Znanjem do intenzivnog rasta i razvoja proizvodnje električne energije, Međunarodna naučna konferencija Inovacijama do održivog razvoja 2017, pp 173-184.
[19] Bulat, V. (2000), Opšti zakon diamičkog uravnotežavanja, ICIM, Kruševac.
[20] Grković, V., Jovanović, A. (2010), Termoenergetska postrojenja – Procesi i oprema, FTN Izdavaštvo, Novi Sad.
[21] Grković, V., Jovanović, A. (2011), Termoenergetska postrojenja – Projektovanje, tehnologi-ja rada i upravljanje rizicima, FTN Izdavaštvo, Novi Sad.
[22] Grković, V., Guteša, M. (2014), Lekcije iz termoenergetskih postrojenja, FTN Izdavaštvo. Novi Sad.
[23] Kanović, Ž., Jeličić, Z., Rapaić, M. (2017), Evolutivni optimizacioni algoritmi u inženjer-skoj praksi, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Izdavaštvo.
[24] Maslov, A. (2001), O životnim vrednostima, IP „Žarko Albulj“, Beograd.
[25] Milanković, M., Perić, D. (2002), Osnovi elektroenergetike, Viša tehnička škola Beograd.
[26] Milanović, B., Bijelić, Z., Bijelić, M.,Bijelić, Ž, (2021), Sistemska analiza mogućnosti i
ograničenja razvoja i proizvodnje električne energije u malim obnovljivim izvorima, Proce-sing`21, Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, pp 36, Novi Sad.
[27] Milanović, B., Bijelić, Z. (2015), Razvoj modela za upravljanje integrisanom procenom vrednosti, Međunarodna konferencija SM 2015, Ekonomski fakultet, Subotica, Zbornik rado-va, pp 432-444.
[28] Morvaj, Z., Gvozdenac, D., Tomšić, Ž. (2016), Sustavno gospodarenje energijom upravlja-nje uticajima na okoliš u industriji, Energetika marketing, Zagreb.
[29] Petrović, R. (1977), Specijalne metode optimizacije sistema, Tehnička knjiga Beograd.
[30] Porter, M. (2007), Konkurentska prednost, Asee Books, Novi Sad.
[31] Sengi, P. (2003), Peta disciplina, Asee Books, Novi Sad.
[32] Spasojević, M. (2018), Uređaji u procesnoj industriji, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Izdavaštvo.
[33] Stanić, J. (1998), Uvod u teoriju tehnoekonomske optimizacije, Mašinski fakulztet Beograd.
[34] Tadić, D. i drugi (2006), Teorija fazi skupova – Primena u rešavanju menadžment problema, Mašinski fakultet, Kragujevac.
[35] Tisen, R. I drugi (2006), Dividenta znanja, Asee books, Novi Sad.
[36] Tomović, R. Karplus W.J. (1979), Ograničanja formalne teorije upravljanja sistemima, Građevinska knjiga, Beograd.
[37] Zelenović, D. (2011). Inteligentno privređivanje, Prometej, Novi Sad.
[38] Zvonarević, M. (1978), Socijalna psihologija, Školska knjiga, Zagreb.
[39] Vujanović, B., Spasić, D. (2009), Metode optimizacije, FTN Izdavaštvo.
[40] Vukmirović, N. (2008), Savremeno preduzetništvo, Ekonomski fakultet Banja Luka.