Skupovi uticajnih faktora na podsistemsku funkciju cilja „grejnog tela“ i njegovu efika-snost u sistemima centralnog vodenog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mile S. Šiljak

Apstrakt

Usled svetskih neprilika, koje egzistiraju u prostoru i vremenu kao nikada do sada, sa izraženim degradacionim tendencijama i nadalje, energetska efikasnost, singularnih, parcijalnih i/ili integralnih energetski aktivnih celina, u domenu primenjene termotehnike u zgradarstvu, dobija na prekomernoj značajnosti, koja imperativno obavzuje nadležnu struku, da u granicama izvodljivosti, sprovodi sofisticirane strukovne opservacije, radi sprečavanja njihove degradacije u radnom veku.


Među brojnim sistemima centralnog grejanja, najzastupljeniji i sa najdužom tradicijom u primeni, su svakako „sistemi centralnog vodenog grejanja”. U opštoj strukturnoj uređenosti ovih sistema na nivou podsistema, prepoznatljiv je, opredeljenog naziva a podjednake podsistemske značajnosti, podsistem za „predaju toplote grejanom prostoru sa pratećom armaturom”. Na podsistemsku funkciju cilja navedenog podsistema, od uticaja su brojni skupovi utičućih faktora, koji značajno mogu da utiču na podsistemski i integralni kvalitet realizovanog sistema i na njegovu efikasnost tokom namenskog korišćenja.


Kao aktivni strukovni analitičar u oblasti „sistema centralnog grejanja” pristupio sam opredeljenom istraživanju, iz deontoloških razloga, a u cilju unapređenja teorije i prakse u naznačenoj oblasti, ali i radi otklanjanja svake moguće pojave grešaka, nedoumica, zabluda, iluzija i/ili štetrnih posledica, u ostvarivanju energetske efikasnosti opredeljenog podsistema.


U načelu, Identifikovani su sledeći skupovi utičućih faktora: skup geometrijskih faktora; skup fluidnih faktora; skup korelacionih faktora; skup transmisionih faktora; skup enterijerskih faktora; skup kulturoloških faktora; i skup psiho-fizioloških faktora.


Nalazi između ostalog ukazuju, da akceptirana parcijalne podsistemska celine,tj. podsistem za „predaju toplote grejanom prostoru sa pratećom armaturom” u fazi namenskog korišćenja predmetnog objekta, ima izraženu uticajnost na podsistemsku i integralnu sistemsku energetsku efikasnost.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠILJAK, Mile S.. Skupovi uticajnih faktora na podsistemsku funkciju cilja „grejnog tela“ i njegovu efika-snost u sistemima centralnog vodenog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 53, n. 1, p. 33-41, june 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6933>. Datum pristupa: 16 july 2024 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.022.033.
Sekcija
Opšta problematika KGH

Reference

[1] *** Pravilnik o klasifikaciji objekata ("Сл. гласник РС", бр.22/2015)
[2] Popović, Ž., Zgradarstvo, AGM, Beograd, 2007.
[3] Šiljak, Mile S. Building-Efficiency-Confusion-Misconception-Reality, Clima 2016, 12th REHVA World Congress, Aalborg, Denmark, 2016, CD-edition, volume 6.
[4] Šiljak, Mile S. Funkcija cilja i strukturna i sadržajna uređenost sofisticiranih termotehničkih sistema koji se integrišu u građevinski objekat i aspekt energetske efikasnosti, Inženjerska komora Srbije, Regionalni centar Kragujevac, Predavanje u Požarevcu, dana 15. aprila 2016.
[5] Šiljak, Mile S. Prilog istraživanju uticaja lokacije grejnog tela na toplotni bilans prostorije. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 33-39.
[6] Šiljak, Mile S. Individualna stambena izgradnja, energetska kriza i racionalna potrošnja ener-gije. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 77-87.
[7] Šiljak, Mile S. Sistem centralnog grejanja i aspekt automatizacije procesa. Zbornik Međuna-rodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 28, n. 1, p. 109-120.
[8] Šiljak, Mile S.; Šiljak, Mihail M. Čovek - Ambijent – Stres. Zbornik Međunarodnog kongre-sa o KGH, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 235-249.
[9] Šiljak, Mile S. Strukovna nadležnost u oblasti energetske efikasnosti zgrada, Beograd, KGH, godište 41 (2012), br. 4, str. 63-68.
[10] Šiljak, Mile S. Energetska efikasnost građevinskog objekta – nedoumice i zablude. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 44, n. 1, p. 1-12.
[11] Šiljak, Mile S. Porodična stambena zgrada sa sistemom centralnog grejanja i aspekt ener-getske efikasnosti u teoriji i praksi. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 117-123.