Termovizijski pregled elektroenergetike manastira Hilandar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Stević Zoran Lazarević Ilija Radovanović Miša Stević

Apstrakt

Obavljen je termovizijski pregled elektroinstalacija u svim objektima manastira Hilandar, kao i svih izvora napajanja električnom energijom (dizel agregata, solarnih sistema i prateće opreme). Većina uređaja i instalacija je novijeg datuma (montirano tokom obnove manastira), tako da nije bilo kritičnih nalaza. Manji nedostaci otklonjeni su u toku pregleda, a nešto ozbiljniji dati su u detaljnom izveštaju i njih će otkloniti tehnička služba u kratkom roku. Razmotrena je veća primena termovizije u preventivnom održavanju opreme, a naročito u cilju zaštite od požara. Rezultati tih testova su predstavljeni u ovom radu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVIĆ, Zoran et al. Termovizijski pregled elektroenergetike manastira Hilandar. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 229-232, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3796>. Datum pristupa: 26 jan. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] http://www.pregled.com/memento.php?id_nastavak=5256&tmpl=memento_nastavak_tmpl&tekuca_strana=1464&naslov=Obnova%20i%20tehni%26%23269%3Bka%20modernizacija%20manastira%20Hilandara:%20Gromobran%20iznad%20krsta
[2] www.hilandar.rs
[3] Stević, Z., Rajčić-Vujasinović, M., Antić, D., Primena Termovizije, Tehnički fakultet u Boru, 2008.
[4] Andjelkovic, Z., Milivojevic, D., Stevic, Z., Thermovisual camera commands decoding and ISI format encrypting, Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 69 (2010), 523–528.
[5] Стевич, З., Райчич-Вуясинович, М., Антич, Д.В., Дамнянович, З., Сoврeмeнaя инфрaкрaснaя тeрмoгрaфия в кoнтрoлe и диaгнoстикe oбoрудoвaния, Технология и конструирование в электронной аппаратуре, No3 (2006), 56–58.
[6] https://www.flir.com/globalassets/imported-assets/document/ex-series-no-wifi-datasheet.pdf
[7] https://www.flir.com/products/flir-tools-plus/