Istraživanje rentabilnosti malih hidroelektrana

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zdravko Bijelić Mitar Bijelić Biljana Milanović

Apstrakt

Male hidroelektrene su jedan od razvojnih mehanizama za nerazvijene i siromašne zemlje na prostorima bivše Jugoslavije. Problem rentabilnosti malih hidroelektrana nije dovoljno istražen. Istraživanjau u ovom radu su pokazala da električna energija proizvedena u malim hidroelektranam ima veću jediničnu proizvodnu cijenu koštanja od prodajne cijene potrošačima. Ovakva situacija je posledica velikog udjela fiksnog jediničog troška koji nastaje transformacijom električne energije sa niskog napona na visoki i obrnutu u cilju prenosa putem postojećih distributivnih sistema. U cilju motivacije investitora država je uvele naknadu za obnovljive izvore električne energije. Međutim problem se sistemski može uspješno riješiti ako električnu energiju proizvedenu u malim hidroelektranama koriste potrošači u neposrednoj blizini hidroelektrane. Izgradnja malih hidroelektrana u zemljama sa zadovoljavajućim hidroenergetskim potencijalom je prilika za reindustrijalizaciju tih zemalja na bazi domaćeg znanja za proizvodnju opreme za hidroelektrane.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BIJELIĆ, Zdravko; BIJELIĆ, Mitar; MILANOVIĆ, Biljana. Istraživanje rentabilnosti malih hidroelektrana. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, aug. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6640>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Prezentacije objavljene na sajtu

Reference

[1] Bijelić, Z., Bijelić, M., Milanović, B,. Bijelić, Ž. (2021), Sistemsko upravljanje prostorom malih hidroelektrana, Naučno.stručna konferencija Prostorno planiranje razvoj lokalne zajednice, Zbornik radova, pp 173-181, Beograd.
[2] Bijelić, Z., Pavlović, D., Bijelić, M.,Bijelić, Ž. (2021), Sistemsko upravljanje integrisanim-prostornim razvojem na nivou lokalne zajednice, Naučno.stručna konferencija Prostornopla-niranje razvoj lokalne zajednice, Zbornik radova, pp 136-147, Beograd.
[3] Bijelić, Z., Pavlović, D., Milanović, B. (2019), Model upravljanja energijom i ekologijom na bazi znanja o razvojnim promenama, Konferencija VODA 2019, Zbornik radova, pp 29-36, Zlatibor.
[4] Bijelić, Z., Bijelić, M. (2019), Upravljanje vodotokovima malih hidroelektrana, Konforenci-ja Vodovod i kanalizacija 2019, Zbornik radova, pp 346-353, Novi Sad.
[5] Bijelić, Z., Bijelić, M., Milanović, B. (2019), Istraživanje efekata i ograničenja izgradnje obnovljivih izvora električne energije na bazi domaćeg znanja, Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Zbornik radova, pp 71-76, Beograd.
[6] Bijelić, Z., Milanović, B., Bijelić, M., Miletić, D. (2019), Industrija 4.0 faktor integrisanog tehnološkog razvoja, Međunarodni skup Nauka i praksa 2019, Banja Luka.
[7] Bijelić, Z., Milanović, B. (2018), Optimalno privređivanje-ekonomija budućnosti, Mono-grafija Ekonomska teorija u periodu 1958-2018, pp 291, Institut ekonomskih nauka, Beograd.
[8] Bijelić, Z. (2018), Razvoj modela optimizacije upravljanja integrisanim razvojnim promje-nama, Druga doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
[9] Dragović, I. (1984), Iskorišćenje hidroenergetskog potencijala i gradnja MHE, Jugoslov-ensko savetovanje „Energetsko iskorišćavanje malih vodotokova i izgradnja malih hidro-elektrana“, Hidroelektrane , pp 9-20, Aranđelovac.
[10] Madžar, LJ. (2002), Teorija proizvodnje i privrednog rasta, I i II tom, Savezni sekretarijat za razvoj i nauku, Beograd.
[11] Milanović, B., Bijelić, Z., Bijelić, M.,Bijelić, Ž. (2021), Sistemska analiza mogućnosti i ograničenja razvoja i proizvodnje električne energije u malim obnovljivim izvorima, Pro-cesing`21, Kongres o procesnoj industriji, Zbornik radova, pp 173-181, Novi Sad.
[12] Milojević, A. (2007), Male hidroelektrane-javno ili privatno dobro, Institut za društvene i ekonomske studije, Bjeljina.
[13] Mišković, D. (2011), Inženjerski menadžment konvencionalnih i obnovljivih izvora energije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad.
[14] Mladenović, B. M. (2018), Uređenje vodotoka, Institut za vodoprivrdu Jaraslav Černi, Beo-grad.
[15] Nikolić, V. (2017), Ekonomika energetike, Ekonomski fakultet, Beograd.
[16] Požer, H. (2011), Osnovi energetike, Školska knjiga, Zagreb.
[17] Veselinović, M. (1984), Izgradnja malih hidroelektrana nije samo potreba energetike, Ju-goslovensko savetovanje „Energetsko iskorišćavanje malih vodotokova i izgradnja malih hi-droelektrana“, Hidroelektrane , pp 60-75, Aranđelovac.