Model za izgradnju novih hidrelektrana na bazi domaćeg znanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mitar Bijelić Biljana Milanović Zdravko Bijelić

Apstrakt

U uslovima intenzivnih i dinamišnih promjena, odluka da li da se gradi nova hidroelektrana, kako, kada, ko i zašto mora da se gradi treba biti rezultat sveobuhvatne ekspertske i naučne analize. Projekti izgradnje novih hidroelektrana na prostorima nerazvijenih zemalj, a koje imaju zadovoljavajuće hidroenergetske potencijale su u najvećem stepenu rezultat znanja korporacija iz razvijenih zemalja. Siromašne zemlje u cilju smanjanja jaza razvijenosti u odnosu na bogate zemlje moraju gradnju novih hidroelektrana bazirati na što većem stepenu domaćeg znanja ugrađenog u razvoj i proizvodnju opreme za nove hidroelektrane. Problem odlučivanja o razvojnim promjenama u sektoru energetike moguće je riješiti sistemskim modelom odlučivanja na bazi sveobuhvatne sistemske analize u slučaju svakog pojedinačnog projekta izgradnje nove hidroelektrane. U radu je razvijen matematški model optimizacije na bazi fazi logike, a koji može korisno da se primjene u praksi odlučivanja o razvojnim promjenama vezano za upravljačke aktivnosti u procesu projektovanja (planiranja), organizovanja, vođenja i kontrole gradnje hidroelektrana.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BIJELIĆ, Mitar; MILANOVIĆ, Biljana; BIJELIĆ, Zdravko. Model za izgradnju novih hidrelektrana na bazi domaćeg znanja. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, aug. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6641>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Prezentacije objavljene na sajtu

Reference

[1] Adižes, I. (1996), Upravljanje promenama, Prometej, Novi Sad.
[2] Bijelić, Z., Milanović, B,. Bijelić, M. (2021), Model optimalnog sistemskog upravljanja u
vojnoj proesnoj industriji u uslovima COVID-19, Procesing`21, Međunarodni kongres o
procesnoj industriji, Zbornik radova, pp 67-76, Novi Sad.
[3] Bijelić, Z., Pavlović, D., Bijelić, M.,Bijelić, Ž. (2021), Sistemsko upravljanje integrisanim prostornim razvojem na nivou lokalne zajednice, Naučno.stručna konferencija Prostorno pla-niranje razvoj lokalne zajednice, Zbornik radova, pp 136-147, Beograd.
[4] Bijelić, Z., Pavlović, D., Milanović, B. (2019), Model upravljanja energijom i ekologijom na bazi znanja o razvojnim promenama, Konferencija VODA 2019, Zbornik radova, pp 29-36, Zlatibor.
[5] Bijelić, Z., Bijelić, M. (2019), Upravljanje vodotokovima malih hidroelektrana, Konforenci-ja Vodovod i kanalizacija 2019, Zbornik radova, pp 346-353, Novi Sad.
[6] Bijelić, Z., Bijelić, M., Milanović, B. (2019), Istraživanje efekata i ograničenja izgradnje
obnovljivih izvora električne energije na bazi domaćeg znanja, Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Zbornik radova, pp 71-76, Beograd.
[7] Bijelić, Z., Milanović, B., Bijelić, M., Miletić, D. (2019), Industrija 4.0 faktor integrisanog tehnološkog razvoja, Međunarodni skup Nauka i praksa 2019, Banja Luka.
[8] Bijelić, Z., Milanović, B. (2018), Optimalno privređivanje-ekonomija budućnosti, Mono-grafija Ekonomska teorija u periodu 1958-2018, pp 291, Institut ekonomskih nauka, Beograd.
[9] Bijelić, Z. (2018), Razvoj modela optimizacije upravljanja integrisanim razvojnim promje-nama, Druga doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
[10] Bijelić, Z., Milanović, B., Jovišić, M., Jelačić, B. (2017), Research of development and pro-duction effects machinery and electric system for hydro power plants on the basis of its technologies, IRMOS 2017, Zbornik radova, pp 429-437, Trebinje.
[11] Bijelić, Z. (2014), Matematičko modeliranje razvoja poslovnih sistema i procesa, Nacional-na konferencija sa međunarodnim učešćem, MASTA 2014, Zbornik radova, pp 83-90, Banja Luka.
[12] Blanšar, K., O’konor, M. (2003), Upravljanje putem vrednosti, Prometej, Novi Sad.
[13] Dotlić, G. (2013), Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS, Beograd.
[14] Dragović, I. (1984), Iskorišćenje hidroenergetskog potencijala i gradnja MHE, Jugoslov-ensko savetovanje „Energetsko iskorišćavanje malih vodotokova i izgradnja malih hidro-elektrana“, Hidroelektrane , pp 9-20, Aranđelovac.
[15] Dramond, D., Bein, B. (2001), Poslovna etika, CLIO, Beograd.
[16] Harris J. (2009), Ekonomija životne sredine i prirodnih reursa-savremeni pristup, Datastus, Beograd.
[17] Madžar, LJ. (2002), Teorija proizvodnje i privrednog rasta, I i II tom, Savezni sekretarijat za razvoj i nauku, Beograd.
[18] Maslov, A. (2004), Psihologija u menadžmentu, Adižes, Novi Sad.
[19] Mesarović, M, i dr. (1972), Teorija hijerarhijskih sistema sa više nivoa, Informator,
[20] Milanović, B., Bijelić, Z., Bijelić, M., Bijelić, Ž. (2021), Sistemska analiza mogućnosti i ograničenja razvoja i proizvodnje električne energije u malim obnovljivim izvorima, Pro-cesing`21, Kongres o procesnoj industriji, Zbornik radova, pp 173-181, Novi Sad.
[21] Milojević, A. (2007), Male hidroelektrane-javno ili privatno dobro, Institut za društvene i ekonomske studije, Bjeljina.
[22] Mišković, D. (2011), Inženjerski menadžment konvencionalnih i obnovljivih izvora energije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad.
[23] Mladenović, B. M. (2018), Uređenje vodotoka, Institut za vodoprivrdu Jaraslav Černi, Beo-grad.
[24] Nikolić, V. (2017), Ekonomika energetike, Ekonomski fakultet, Beograd.
[25] Požer, H. (2011), Osnovi energetike, Školska knjiga, Zagreb.
[26] Savić, A. i dr. (2018), Metode optimizacije – primena u elektoenergetici, Akademska misao, Beograd.
[27] Tadić, D. (2006), Teorija fazi skupova-Primena u rešavanju menadžment problema, Mašin-ski fakultet, Kragujevac.
[28] Veselinović, M. (1984), Izgradnja malih hidroelektrana nije samo potreba energetike, Ju-goslovensko savetovanje „Energetsko iskorišćavanje malih vodotokova i izgradnja malih hi-droelektrana“, Hidroelektrane , pp 60-75, Aranđelovac.
[29] Viner, R. (1964) Kibernetika i društvo, Nolit, Beograd.
[30] Vukmirović, N. (2006), Savremeno preduzetništvo, Ekonomski fakultet, Banja Luka.
[31] Zelenović, D. (2011), Inteligentno privređivanja, Prometej, Novi Sad.
[32] Zvonarević, M. (1978), Socijalna psihologija, Školska knjiga, Zagreb.