Elektrolitičko izdvajanje cinka iz prašine industrijske elektrolučne peći

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Silvana B. Dimitrijević Radmila T. Marković Dragan Tošković Tamara Urošević Ljiljana Avramović Nikhil Dhawan

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja je izdvajanje metalnog cinka iz prašine koja nastaje u industrijskoj elektrolučnoj peći (EAF prašina) postupkom elektrovininga. Ispitivanja su realizovana u laboratorijskim uslovima sa sumporno kiselim elektrolitima. Katodna gustina struje iznosila je 500 A/m2. Temperatura elektrolita održavana je u opsegu 38±2 °C. Trajanje procesa je izračunato da bi se koncentracija Zn u elektrolitu smanjila za 30 g/l. Rezultati su pokazali iskorišćenje struje u opsegu od 50,4 % do 89,3 %, zavisno od sastava elektrolita i čistoće katodnih materijala. Rezultati ispitivanja potvrđuju da se EAF prašina može koristiti kao sirovina za elektrolitičko dobijanje cinka. Takođe, hemijska karakterizacija elektrolita na početku i na kraju svakog eksperimenta, kao i karakterizacija katodnih depozita dobijenih tokom procesa elektrovininga, skenirajuća elektronska mikroskopija sa energetski disperzivnom rendgenskom spektroskopijom (EDS), potvrdili su da nečistoće iz elektrolita imaju krucijalan uticaj na kvalitet depozita cinka.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DIMITRIJEVIĆ, Silvana B. et al. Elektrolitičko izdvajanje cinka iz prašine industrijske elektrolučne peći. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 201-205, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6819>. Datum pristupa: 16 july 2024
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Ramachandran P., Nandakumar V. and Sathaiyan N., Electrolytic recovery of zinc from zinc ash using a catalytic anode, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 79, 2004, pp. 578–583.
[2] Cole P. M., Sole K. C., Zinc solvent extraction in the process industries, Mineral Processing & Extractive Metallurgy Review, 24, 2, 2003, pp. 91–137.
[3] Huber J.C., Patisson F., Rocabois P., Birat J.C., Ablitzer D., Some means to reduce emis-sions and improve the recovery of electric arc furnace dust by controlling the formation mech-anisms, in: Proceedings of the Rewas’99—Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, vol. II, TMS, San Sebastian, 1999, pp. 1483–1492.
[4] Oustadakis P., Tsakiridis P.E., Katsiapi A., Agatzini-Leonardou S., Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD). Part I: characterization and leaching by diluted sulphuric acid, Journal of Hazardous Materials 179 (1–3), 2010, pp. 1–7.
[5] Lenhard Z., Metalurgija obojenih metala I, Metalurški fakultet Sisak, 2008.
[6] Lu J., Guo H., Dreisinger D., Downing B., Effects of Current Density and Nickel as an Impu-rity on Zinc Electrowinning, Journal of Metallurgical Engineering (ME), Vol. 2 Iss. 3, 2013, pp. 79-87.
[7] Popov K., Grgur B., Osnovi elektrometalurgije, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, 2002.