Tanasić, Nikola, Mirjana Stamenić, & Miloš Mihailović. " Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara." Procesna tehnika [Online], 31.1 (2019): 32-37. Web. 18 Sep. 2020