Tanasić, Nikola, Stamenić, Mirjana, I Mihailović, Miloš. " Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara" Procesna tehnika [Online], Godina 31 Broj 1 (11 July 2019)