Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim termoelektranama značajna za primenu u industriji građevinskog materijala

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Karličić Miroslav Stanojević Dejan Radić Miloš Bajić

Apstrakt

U termoelektranama Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (JP EPS) nastaju velike količine pepela iz procesa sagorevanja ugljeva niskog kvaliteta (lignita Kolubara i Kostolac). Najveći deo nastalog pepela se izdvaja iz dimnih gasova prečišćavanjem u elektrofiltrima (EF pepeo). Prema postojećim rešenjima EF pepeo se odlaže na deponije u blizini termoelektrana i predstavlja konstantan izvor zagađenja životne sredine.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARLIČIĆ, Nikola et al. Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim termoelektranama značajna za primenu u industriji građevinskog materijala. Procesna tehnika, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 34-38, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2148>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Elaborat sa predlogom mera za povećanje pouzdanosti u radu novog sistema otpepeljivanja na blokovima B1 i B2 u TENT D.O.O., Obrenovac, Mašinski fakultet, Beograd,
[2] Studija Razvoj novih vrsta hidrauličnih veziva na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, 2008.
[3] Studija Pepeli u Srbiji, Institut IMS, Beograd, 2006.
[4] Kisić, D., Miletić, S., Radonjić, V, Radanović S, Filipović, J, Gržetić, I., Prirodna radioaktivnost uglja i letećeg pepela u termoelektrani „Nikola Tesla B“, Hemijska industrija, 2013, vol. 67, br. 5, str. 729-738
[5] Životić, M., Stojiljković, D., Jovović, A., Čudić, V., Mogućnost korišćenja pepela i šljake sa deponije termoelektrane „Nikola Tesla“ kao otpada sa upotrebnom vrednošću, Hem. Ind., 66, 2013, 3, 403–412
[6] SRPS EN 197-1, Cement — Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za obične cemente
[7] ASTM C618 Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete
[8] SRPS EN 450-1, Leteći pepeo za beton – Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
[9] Pravilnik o kvalitetu cementa, Sl. glasnik RS, br. 34/2013 i 44/2014
[10] Bušatlić, I., Ispitivanje kvaliteta elektrofilterskog pepela TE „Kakanj“ u funkciji njegove upotrebe u industriji, zbornik radova 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2009“, Neum, Bosna i Hercegovina, 4-7.6.2009.
[11] Upotreba elektrofilterskog pepela i šljake proizvedenih iz termo000 Pančevo, Srbija