Primena emisionih faktora za proračun evaporativnih gubitaka naftnih derivata u postupcima manipulacije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A. S. Veljašević M. A. Savić A. M. Spasić J. M. Jovanović

Apstrakt

Industrijska postrojenja su u obavezi da prijave svoje emisije zagađujućih materija Nacionalnom registru izvora zagađivanja. Ovi podaci se prosleđuju Registru evropskih zagađivača i emisija E-PRTR. Emisije zagađujućih materija mogu se dobiti direktnim merenjima, proračunom na bazi materijalnog bilansa, inženjerskom procenom i primenom emisionih faktora. U ovom radu prikazana je procena gasovitih emisija lako isparljivih organskih jedinjenja iz rafinerija nafte, primenom emisionih faktora preporučenih od strane Evropske Agencije za zaštitu životne sredine. Proračuni su izvođeni na primerima skladištenja naftnih derivata, pretovaru naftnih derivata na autopunilištu, železničkom punilištu i pristaništu i na primeru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naftnoj industriji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VELJAŠEVIĆ, A. S. et al. Primena emisionih faktora za proračun evaporativnih gubitaka naftnih derivata u postupcima manipulacije. Procesna tehnika, [S.l.], v. 24, n. 2, p. 32-35, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2209>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 7/2011)
[2] http://prtr.ec.europa.eu 27.4.2012
[3] Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/ EEC and 96/61/EC. Official Journal L 033, 04/02/2006 P. 0001 – 0017
[4] Jovanović, A., M. Stijepović, M. Jovanović, „Analiza gubitaka isparavanja naftnih derivata na primeru auto pretakališta“, Hem. Ind. 60 (09)(2006) pp. 239-244
[5] Jovanović, A., M. Jovanović, S. Petrović, N. Babović, “Analysis of Factors that Influence Hydrocarbon Storage Emission“, Procedings, IEEP’08, Zlatibor, juni 24-28, 2008. p. 1-8, ISBN 978-86-7877-010-4
[6] Jovanović, A., M. Jovanović, S. Petrović, N. Babović, “Estimation of Benzene Emission as a Function of Different Storage“, Procedings, IEEP’08, Zlatibor, juni 24-28, 2008. p. 1-5, ISBN 978-86-7877-010-4
[7] Savić, M., M. Jovanović, J. Jovanović, S. Petrović, A. Veljašević, „Analiza uticaja manipulacije netretiranim pirolitičkim benzinom u rafinerijama nafte na životnu sredinu“, Zbornik radova, Druga regionalna konferencija “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u jugoistočnoj Evropi“ – IEEP’10, 22. – 26. jun 2010., Zlatibor, Srbija
[8] Savić, M., M. Jovanović, J. Jovanović, S. Petrović, A. Veljašević, „Procena difuznih emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja iz skladišnih rezervoara rafinerije nafte“, Druga regionalna konferencija “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u jugoistočnoj Evropi“
– IEEP’10, Zbornik radova, 22. – 26. jun 2010., Zlatibor, Srbija
[9] Savić, M., M. Jovanović, J. Jovanović, S. Petrović, „Environmental effects of raw pyrolysis gasoline storage and handling: case study of refinery and petrochemical complex Pancevo, Serbia”, 19th international congress CHISA 2010 & 7th European congress ECCE-7, 28. 08. – 01. 09. 2010., CD – ROM of Full Texts, 28. 08. – 01. 09. 2010., Prag, Republika Češka, ISBN: 978-80-02-02250-3
[10] Đurović, D. D. Urošević, A. Veljašević, M. Savić, J. Jovanović, M. Jovanović, A. Spasić, “Conceptual design of thermal power plant wastewater treatment“, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy, October 12 – 15, 2011, pp. 445-448, Kladovo, Srbija, ISBN: 978-86-80987-87-3
[11] Veljašević, A., M. Savić, J. Jovanović, M. Jovanović, “New Method for Crude Oil Storage Tanks Evaporative Losses Determination“, Innovation as a Function of Engineering Development, November 25th – 26th, 2011, pp. 381-386, Niš, Srbija, ISBN: 978-86-80295-98-5
[12] EMEP/EEA, 2009. EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, 2009 Version, Task Force for Emission Inventories and Projections (TFEIP)