Automatsko održavanje natpritiska u uslovima hermetizacije kod gasno nepropustljivih objekata (GNO)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Slobodan Rackov Slobodan Ristić

Apstrakt

Eksperimentalnim ispitivanjem gasno nepropustljivih objekata (GNO), promene pritiska u vremenu, izračunava se koeficijent propuštanja Du i hermetizacije εh. Oni zavise od vrste materijala primenjenog za izradu zidova objekta, površine i zapremine objekta i broja veličine mikro otvora u zidovima. To je bitna fizičko-geometrijska-tehnološka karakteristika (GNO) na koju treba obratiti pažnju pri izradi objekta. Izračunati parametri Du i εh mogu poslužiti za izračunavanje broja boca uskladištenog vazduha iz kojih se vazduh upušta u (GNO) u periodu hermetizacije do željenog natpritiska, tako se produžava vreme zadržavanja u objektu. Vazduh se automatski upušta preko regulatora u granici minimalne vrednosti dozvoljenog pada pritiska ΔPmin .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RACKOV, Slobodan; RISTIĆ, Slobodan. Automatsko održavanje natpritiska u uslovima hermetizacije kod gasno nepropustljivih objekata (GNO). Procesna tehnika, [S.l.], v. 24, n. 2, p. 36-39, apr. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/2212>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] „Službeni list SFRJ“ – Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju skloništa“, broj 11 od 1976., i broj 55 od 1983. god.
[2] Turley, M.C., Wirtshaftl ichl ICHL PLANUNSEN VON RAUMLUF TTECHNISCHEN ANLAGEN IN SCHULZRAVMEN (43-48) zivilverteidugungiv IV/88
[3] ASHREE HANDBOOK&PRODUXT DIRCTORY FUNDAMENTALS NEW YORK 1972.
[4] Survival shelters (CHAPTER 16 ASHREA GUIDE and Data Book, 1971.)
[5] Anderson, B.W., „THE ANALUSIS AND DESIGN OF PNEUMATIC SUSTEMS“, New York, London, Sydny, 1967.
[6] Rackov, B.S., Termodinamički parametri više komponentnih sistema merodavnih za kontrolisanu atmosferu prilikom projektovanja termotehničkih instalacija u objektima SN, doktorska disertacija, Beograd, 1990.