Ispitivanje ispravnosti automatskih mernih sistema za kontinualno merenje emisije u TE Nikola Tesla A na bloku A6 u periodu od 2012. do 2016. godine

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko Pavlović Mihajlo Gigov Sandra Petković Miroslav Sofrenić

Apstrakt

U termoelektrani „Nikola Tesla A“, u okviru tzv. CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) projekta, tokom 2011. i 2012. godine u potpunosti je uvedeno kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh. Nakon ugradnje opreme, izvršene su inicijalne kalibracije i validacije automatskih mernih sistema (AMS) – obezbeđenje poverenja nivoa 2 tj. QAL2 procedura (Quality Assurance Level 2) prema zahtevima standarda SRPS EN 14181. Tokom narednih godina sprovođeni su godišnji kontrolni testovi (Annual Surveillance Test, AST), radi provere varijabilnosti i validnosti kalibracionih funkcija. U radu je prikazana prva kalibracija i validacija automatskih mernih sistema (QAL2) u TE „Nikola Tesla A“ na bloku A6 za parametre CO, NOX, SO2 i praškste materije, sa osvrtom na godišnje kontrolne testove (AST) u periodu od 2012. do 2016. godine. Ispitivanja su sprovedena od strane Laboratorije za zaštitu životne i radne sredine Rudarskog instituta d.o.o. Beograd.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PAVLOVIĆ, Marko et al. Ispitivanje ispravnosti automatskih mernih sistema za kontinualno merenje emisije u TE Nikola Tesla A na bloku A6 u periodu od 2012. do 2016. godine. Procesna tehnika, [S.l.], v. 29, n. 2, p. 18-22, dec. 2017. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/3320>. Datum pristupa: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.017.29.2.18.
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, Službeni glasnik Republike Srbije 5/16, 2016.;
[2] Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, Službeni glasnik Republike Srbije 6/16, 2016;
[3] Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on Industrial Emissions (Integrated Pollution Prevention and Control), European Commission, 2010;
[4] SRPS EN 14181:2015, Emisije iz stacionarnih izvora Obezbeđenje kvaliteta automatskih mernih sistema, Institut za standardizaciju Srbije, 2015;
[5] SRPS EN 13284-2:2009, Emisije iz stacionarnih izvora Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Deo 2: Automatizovani merni sistemi, Institut za standardizaciju Srbije, 2009;
[6] SRPS EN ISO 14956:2010, Kvalitet vazduha - Vrednovanje pogodnosti merne procedure poređenjem sa zahtevanom mernom nesigurnošću, Institut za standardizaciju Srbije, 2010;
[7] SRPS EN 15267-3:2010, Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 3: Kriterijumi za performanse i procedure ispitivanja automatizovanih mernih sisitema za monitoring emisije iz stacionarnih izvora, Institut za standardizaciju Srbije, 2010;
[8] SRPS EN 15259:2010, Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Zahtevi za merne preseke i ravni i za ciljeve merenja, planiranje i izveštavanje, Institut za standardizaciju Srbije, 2010;
[9] SRPS EN 13284-1:2009, Emisije iz stacionarnih izvora Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Deo 1: Manuelna gravimetrijska metoda, Institut za standardizaciju Srbije, 2009;
[10] SRPS ISO 9096:2010, Emisije iz stacionarnih izvora - Manuelno određivanje masene koncentracije praškastih materija, Institut za standardizaciju Srbije, 2010;
[11] SRPS EN 15058:2009, Emisije iz stacionarnih izvora Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida (CO) – Referentna metoda: nedisperzivna infracrvena spektrometrija, Institut za standardizaciju Srbije, 2009;
[12] SRPS EN 14792:2009, Emisije iz stacionarnih izvora Određivanje masene koncentracije oksida azota (NO X ) – Referentna metoda: hemiluminiscencija, Institut za standardizaciju Srbije, 2009;
[13] SRPS EN 14791:2009, Emisije iz stacionarnih izvora Određivanje masene koncentracije sumpordioksida – Referentna metoda, Institut za standardizaciju Srbije, 2009;
[14] Technical Guidance Note M20, Quality assurance of continuous emission monitoring systems - application of EN 14181 and BS EN 13284-2, Envaironment Agency UK, 2015.