Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa cementom za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milica Karanac Maja Đolić Vladana Rajaković-Ognjanović Zlate Veličković Dragan Povrenović Vladimi Pavićević Aleksandar Marinković

Apstrakt

Elektrofilterski pepeo nastao kao nus-proizvod sagorevanja uglja iz termoelektrana može se upotrebiti kao adsorbent za uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora. Voda koja sadrži povišene koncentracije arsena ima toksične i kancerogene efekte na zdravlje ljudi. Cilj ovog rada jeste ispitivanje uklanjanja As(V) jona primenom elektrofilterskog pepela (FA) i hemijski modifikovanog FA sa cementom (MFAC). Karakterizacija FA i MFAC izvršena je primenom rendgenske difrakcione analize (XRD), infracrvene spektroskopije sa Furijeovom transformacijom (FTIR) i gama spektrometrije. U radu su predstavljeni rezultati adsorpcionih izotermi i termodinamički parametri uklanjanja As(V). Ravnotežni podaci analizirani su primenom izotermnih modela Langmuir-a, Freundlich-a i Temkin-a. Maksimalni adsorpcioni kapacitet uklanjanja As(V) na osnovu Langmuir-ovog modela iznosio je 25,46 mg/g na 45 oC. Termodinamički parametri ukazuju da je adsorpcija As(V) jona na MFAC spontan i endoterman proces. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da se FA može koristiti kao sekundarna sirovina, čime se postiže valorizacija industrijskog otpada, kao i potencijalna upotreba pepela u konstrukcionim materijalima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARANAC, Milica et al. Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa cementom za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora. Procesna tehnika, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 10-12, dec. 2018. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/4134>. Datum pristupa: 28 may 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptc.018.30.2.10.
Sekcija
Tema broja

Reference

[1] M. Karanac, M. Đolić, V. N. Rajaković-Ognjanović, J. Despotović, S. Mandić-Rajčević, D. Povrenović, Uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora primenom modifikovanih oblika pepela i šljake iz termoelektrana, in: 29. Međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing ’16, Beograd, Srbija, 2017, pp. 227-233.
[2] M. Karanac, D. Povrenović, M. Đolić, J. Despotović, V.N. Rajaković-Ognjanović, Primena pepela i šljake za uklanjanje teških metala, in: Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Vršac, Srbija, 2016, pp. 82-87.
[3] N. Karličić, M. Stanojević, D. Radić, M. Bajić, Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim termoelektranama značajna za primenu u industriji građevinskog materijala, Procesna Tehnika, SMEITS Beograd, 1 (2014) 34-38.
[4] A. Terzić, L. Pavlović, L. Miličić, Evaluation of Lignite Fly Ash for Utilization as Component in Construction Materials, Int. J. Coal Prep. Util., 33 (2013) 159-180.
[5] M. Karanac, J. Rusmirović, Z. Veličković, D. Stevanović, T. Kovačević, A. Marinković, Uklanjanje arsena iz vodenih rastvora primenom modifikovanog otpadnog PET-a, in: 30. kongres o procesnoj industriji Procesing ’17, Beograd, Srbija, 2017, pp. 365-369.
[6] D. Mohan, C.U. Pittman, Jr., Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents--A critical review, Journal of hazardous materials, 142 (2007) 1-53.
[7] D. Budimirović, Z.S. Veličković, V.R. Djokić, M. Milosavljević, J. Markovski, S. Lević, A.D. Marinković, Efficient As(V) removal by α -FeOOH and α -FeOOH/ α -MnO 2 embedded PEG-6-arm functionalized multiwall carbon nanotubes, Chem. Eng. Res. Des., 119 (2017) 75-86.
[8] K. Taleb, J. Markovski, Z. Veličković, J. Rusmirović, M. Rančić, V. Pavlović, A. Marinković, Arsenic removal by magnetite-loaded amino modified nano/microcellulose adsorbents: effect of functionalization and media size, Arabian J. Chem., (2016).
[9] W. Sun, J.E. Renew, W. Zhang, Y. Tang, C.-H. Huang, Sorption of Se(IV) and Se(VI) to coal fly ash/cement composite: Effect of Ca 2+ and high ionic strength, Chemical Geology, 464 (2017) 76-83.
[10] Z.J. Bajić, Z.S. Veličković, V.R. Djokić, A.A. Perić-Grujić, O. Ersen, P.S. Uskoković, A.D. Marinković, Adsorption Study of Arsenic Removal by Novel Hybrid Copper Impregnated Tufa Adsorbents in a Batch System, CLEAN - Soil, Air, Water, 44 (2016) 1477-1488.